خنثیشدن نقشه تروریستی برای ساقطکردن هواپیما در استرالیا

Shargh - - جهان -

نخســتوزیر اســترالیا گفت واحد ضدتروریســم پلیــس این کشــور چهار نفــر را بازداشــت کرده که مشــغول نقشهکشی برای ســاقطکردن یک هواپیما بودهاند. به گزارش ایسنا، مالکوم ترنبول، نخستوزیر اســترالیا، گفت در پی یک عملیات گسترده اطلاعاتی، پلیس این کشور توانسته افرادی را شناسایی و در یک حمله بازداشت کند که قصد داشتند ناوگان هواپیمایی اســترالیا را هدف قرار دهند. پلیس ضدتروریســم به محلههایی در حومه ســیدنی یورش برده و چهار نفر را که گفته شده مظنونان این توطئه بودهاند، بازداشت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.