ناکامماندن نقشه داعش برای حمله به منزل آیتالله سیستانی

Shargh - - جهان -

مسئولان امنیتی عراق از ناکامماندن نقشه داعش برای حمله به بارگاههای ائمه در نجف، کربلا و سامرا و منزل آیتالله ســیدعلی سیســتانی خبر دادند. به گزارش ایسنا، ابوعلی البصری، رئیس گروه اطلاعاتی «الصقور»، به روزنامه الصباح گفت: داعش تعدادی خودروی بمبگذاریشــده و دههــا عامل انتحاری با تابعیتهای مختلف را با همکاری برخی قاچاقچیان برای تسهیل ورود به داخل استانهای مذکور و آوردن سلاح و مهمات آماده کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.