سفر مایک پنس به ۳ کشور همسایه روسیه

Shargh - - جهان -

معاون رئیسجمهوری آمریکا در استونی است تا به سه کشور بالتیک عضو ناتو تضمین دهد که ایالات متحده حامی آنهاســت و نباید بابت اقدامات نظامی روسیه در منطقه ترسی به دل راه دهند. او قرار است با یوری راتاس، نخستوزیر استونی، دیدار کند و درباره احتمال اســتقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در این کشــور 1.3 میلیوننفری به گفتوگو بپردازد. او امروز قرار اســت با «کرســتی کالیولاید»، رئیسجمهوری استونی و همتایان لیتوانیایی و لتونایی او دیدار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.