برنامه ۶ ماهه اردوغان برای پیروزی در انتخابات

Shargh - - جهان -

«رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه، برای آنکه بتواند در انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی 201۹ ترکیه موفق شــود، قصد انجــام تغییراتی را در دولــت و همچنین حزب عدالت و توســعه دارد. به گزارش خبرگــزاری مهر بهنقل از شــینهوا، بر همین اســاس تغییراتی که در تاریخ 1۹ جولای انجام شد و 11 وزیر در دولت ترکیه تغییر کردند نیز در همین راستا بود و به احتمال زیاد روند تغییر وزیران در دولت ترکیه همچنان ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.