آزادی یک نماینده پارلمان ترکیه از زندان

Shargh - - جهان -

«بسیم کنجا» پس از تأیید درخواست تجدیدنظر در حکم زندان دوونیمســالهاش به اتهام «تبلیغات تروریســتی» آزاد شــد. به گزارش ایســنا، بهنقل از خبرگــزاری رویتــرز، دادگاه عالی کیفری در اســتان باتمان با درنظرگرفتن گذراندن پنج ســال حبس در زندان، او را آزاد کرد. او در گذشــته در سال 200۹ به اتهام ارتباط با گروه تروریســتی بازداشــت شده و در سال 2014 آزاد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.