تغییرات در خاندان سلطنتی بریتانیا

Shargh - - جهان -

درحالیکه شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه بریتانیا، در روزهــای آتی از وظایف تشــریفاتیاش کنارهگیری میکند و خود ملکه نیز به دنبال این است که بخشی از کارهایش را به پسرش واگذار کند، تغییر و تحولات گســتردهای در میان کارمندان ارشد خانواده سلطنتی انگلیس آغاز شــده اســت. به گزارش ایسنا، روزنامه دیلیمیلــی گزارش داد در اولین مــورد از این تغییر و تحولات دســتیار ویژه ملکه الیزابت که از سال 200۷ منشی شخصی او بوده، کنارهگیری میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.