واکنش علي نصيريان به بازار سياه بليتهاي «اعتراف»

Shargh - - نقد -

علــي نصيريان بــا ابراز ناخرسندي از ايجاد بازار سياه براي بليتهاي نمايش «اعتراف» گفت: «شايد بهتر باشــد برنامهريزي شود تا اگر قرار اســت کســي بليت خود را گرانتــر بفروشــد، بهجــاي بازار سياه به همت عالي گذاشته شود تا قيمت اضافي آن صرف امور خيريه شود». بازيگر نمايش «اعتراف» که اين شبها در تالار اصلي مجموعه تئاتــر شــهر روي صحنه مــيرود، در گفتوگويي با ايســنا با اشاره به اســتقبال زياد مخاطبــان بيان کرد: «من هم شــاهد اين ميزان استقبال هســتم و آنچه را که درباره فروش بليتها مطرح شده است، شنيدهام امــا خيلــي دوســت نــدارم چنين بازار ســياهي ايجاد شــود. اگر قرار است بليت گران فروخته شود، شايد خوب باشــد که به صــورت همت عالي مبالغي بــراي مراکز خيريه يا مثلا کودکان مبتلا بــه بيماريهاي خاص صرف شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.