هزارگانِ شهر کتاب

Shargh - - كتاب -

شرق: جشــن هزارگانِ شــهرکتاب برپا میشود. بهمناســبت برگزاری هزارمین جلســه کتاب در مؤسســه شــهرکتاب، جمعی از اهالی فرهنگ و مسئولان این نشستها در روز سهشنبه از ســاعت 18:30 در مرکز فرهنگی شهرکتاب گردهم میآیند تا هزارگان شهرکتاب را در این ده ســال اخیر به جشن بنشینند. بهگفته مهدی فیروزان، مدیرعامل شــهرکتاب، در دَه سال گذشــته معاونت فرهنگی و بینالمللی شهرکتاب هزار جلسه برگزار کرده و این نشستها شامل درسگفتارها، شخصیتهای کلاسیک و جلسات هفتگی کتاب بوده است و تقریبا تمام استادان و صاحبان تألیف در این جلســات شــرکت داشــته و به بحث درباره آثارشان پرداختهاند. فیــروزان این نشســتها را راهی برای گفتوگو بــا ملل مختلف میخواند و معتقد است: بخشی از این جلسات در چارچوب دیپلماسی عمومی « برگزار شــده اســت. در ایام تحریم بهترین راه گفتوگــو را برنامههای فرهنگی دیدیم و ازاینرو به طراحی این نشســتها روی آوردیم. در این هزار نشســت بیش از پنجاه متفکر و نویسنده از کشورهای دیگر شرکت داشتهاند و مابقی نیز از نویسندگان و متفکران ایران بودهاند و این نشستها به مدیریت آقای علیاصغر محمدخانی، در مؤسسه شهرکتاب برگزار شده است. مراسمِ روز سهشنبه، دهم » مرداد نیز با حضور جمعی از اهل فرهنگ برگزار میشــود و چهرههایی چون دکتر داوریاردکانی، حجتالاسلام ســیدمحمود دعایی، دکتر بهشتی، دکتر عزتالله فولادوند و آیدین آغداشلو سخنرانی خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.