سرقت از طلافروشیهای تهران با طعمهقراردادن زنان

Shargh - - حوادث -

شرق: متهم سابقهدار که با فریب زنان و طعمه قراردادن آنها از طلافروشــیهای تهران سرقت میکرد، شناسایی و دستگیر شــد. ســاعت 20:30 روز هجدهم خرداد از طریق مرکز فوریتهای پلیســی 110 خبر دستگیری یک زن به اتهام ســرقت از یک طلافروشی، به کلانتری 169 مشیریه اعلام شــد. با حضور مأموران کلانتری در محل ســرقت واقع در پاســاژ کیوان و انجام بررسیهای اولیه مشخص شــد خانم جوانی به همراه یک مرد، به بهانه خرید یک رشــته زنجیر و پلاک وارد طلافروشــی شده و در ادامه مرد با ســرقت یک رشــته زنجیر و پلاک طلا، از مغازه طلافروشی خارج و متواری شده است و زمانی که همدست وی قصد خارجشدن از طلافروشی را داشته به وسیله صاحب مغازه طلافروشی و کسبه پاساژ دستگیر میشود. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت طلافروشــی به شــیوه کِشروی» و به دســتور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 14 تهران، پرونده در اختیار کلانتری 169 مشیریه قرار گرفت.

صاحــب طلافروشــی پــس از حضــور در کلانتری 169 مشــیریه، در اظهاراتش به مأموران تجســس ویژه کلانتــری گفت: آقــا و خانمي به بهانــه خرید طلا وارد مغازه طلافروشی شدند. این آقا و خانم ابتدا چند رشته زنجیــر و پلاک را برای رؤیت از بنده درخواســت کردند. در همیــن زمــان یکی از آنهــا )مرد متــواری از صحنه سرقت( درحالیکه یک رشــته زنجیر و پلاک )به ارزش تقریبی ســهمیلیونو 500 هزار تومان( در دست داشت، از مغازه خارج شــد و در پشــت ویترین مغازه مشغول دیدن طلاجات داخل ویترین شــد. به تصور اینکه همسر این آقا داخل مغازه طلافروشی حضور دارد، توجهی به این موضوع نداشتم که ناگهان خانم داخل مغازه قصد خروج از طلافروشــی را داشــت که با کمک سایر کسبه پاســاژ او را دستگیر کردیم. زن 30ساله در اظهاراتش به مأموران گفت: چندی پیش زمانی که برای خرید به بازار مولوی – راســته پلاستیکفروشان رفتــه بــودم با فردی کــه خودش را ســعید معرفی کرد، آشنا شدم. ســعید مدعی بــود کــه در زمینه خریدوفروش لوازم آرایشــی زنانه فعالیت دارد و حتی در چند جلسه ملاقاتــی که بــا یکدیگر داشــتیم، چندین قلم لوازم آرایشی زنانه را نیز بهعنوان هدیه برایم آورد. بهتدریج تماسهای ما با یکدیگر زیاد شد تا اینکه یک روز سعید با من تماس گرفت و مدعی شد که قصد خرید یک رشته زنجیر و پلاک طلا را بهعنوان هدیه برایم دارد. بــا یکدیگر در منطقه مشــیریه قرار ملاقات گذاشتیم تا اینکه او با یک دستگاه موتورسیکلت به محل قرار آمد و دونفری به پاســاژ کیوان که در آن چند مغازه طلافروشــی قرار دارد، رفته و در آنجــا وارد یک مغازه طلافروشــی شــدیم. پس از انتخاب چند رشته زنجیر و پلاک، ســعید یکی از آنها را برداشت و به بهانه مقایسه آن با ســایر طلاجات ویترین از مغازه شــد و همزمان با تلفن همراهش نیز مشغول صحبت شد. سعید در حال صحبتکردن با گوشــی تلفن همراهش بود که ناگهان از پشــت ویترین ناپدید شــد! قصد داشــتم تا از مغازه بیرون رفته و او را پیدا کنم که صاحب طلافروشــی مانع بیرونرفتن من شــد و به همراه ســایر کسبه پاساژ من را بــه مأموران تحویل دادند. با توجه به شــیوه و شــگرد ســرقت، مأموران تجســس کلانتری با بررســی تصاویر بهدستآمده از دوربینهای مداربسته طلافروشی و دیگر اقدامات پلیســی، موفق به شناســایی یکی از مجرمان ســابقهدار به نام علی 47ساله شدند که پیش از این به اتهــام ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و کلاهبرداری دستگیر و روانه زندان شده بود. با شناسایی تصویر علی از سوی متهم زن پرونده، مأموران با شناسایی محل تردد متهم در خیابان پیروزی – چهارراه کوکاکولا اقدام به دستگیری او کرده و در بازرســی اولیه از وی موفق به کشف مقادیری لوازم آرایشی زنانه شدند که در همان تحقیقات اولیه عنوان کرد قصــد ملاقات با خانم جوانی را داشته که چندی پیش با او آشــنا شده است. علی در همان تحقیقات اولیــه صراحتا به فریب زنان جوان و طعمه قراردادن آنها برای انجام ســرقتهای خود از مغازههای طلافروشی اعتراف کرد. متهم در اظهاراتش صراحتا به سرقتهای مشــابه از مغازههای طلافروشــی در میدان خراسان و بهویژه بازار بزرگ طلافروشــی تهــران اعتراف کرد که با بهرهگیری از اعترافات متهــم، تعدادی از این محلهای ســرقت در بازار بزرگ تهران شناسایی شدند و صاحبان طلافروشی نیز پس از حضور در کلانتری مشیریه، متهم را به صورت کامل مورد شناســایی قرار دادند. سرهنگ سیروس کتابعلی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، بــا اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به انجام سرقتهای مشابه و شناسایی تعدادی از شکات و به منظور شناسایی سایر جرائم ارتکابی متهم، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی بازپرس پرونده صادر شده است بنابراین از شکات و مالباختگانی کــه موفق به شناســایی تصویر متهم شــدهاند، دعوت میشــود برای پیگیری شکایات خود به نشانی کلانتری 169 مشــیریه واقع در شهرک مشــیریه – خیابان بوعلی مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.