درگیری در یک گروه تلگرامی قتل پسر جوان را رقم زد

Shargh - - حوادث -

شرق: درگیری چند جوان در یک گروه تلگرامی، وقتی به خیابان کشــیده شــد، منجر به قتل یکــی از آنها و بازداشت چند نفر دیگر شــد. به گزارش خبرنگار ما، یک ســال قبل، پلیس گزارش یک قتــل در پارکی در اسلامشــهر را دریافت کرد. حراســت بیمارستانی که قتل را به مأموران گزارش داده بود، اعلام کرد مقتول را بــا خونریزی شــدید به بیمارســتان آوردند و بعد هم جان باخــت. با حضور پلیس در محل، تحقیقات آغاز شــد و مأموران فهمیدنــد جوانی چاقویش را به پهلوی دوســتش فرو کــرده و او را به قتل رســانده اســت. پســر جوان بازداشت شــد. او هرچند اعتراف کرد دوســتش با ضربــه او به قتل رســیده؛ اما گفت قصدی برای قتل نداشته اســت. او گفت: درگیری ما در تلگرام بود و میخواســتیم رودررو با هم صحبت کنیم تا موضوع حل شود. اصلا قصد نداشتم دوستم را بکشم و بهخاطر همین موضوع هم خیلی ناراحتم. وقتی دوســتم دچار خونریزی شد، بلافاصله او را به بیمارستان رساندیم؛ اما جانش را از دست داد.

این در حالی اســت که شــاهدان دیگــر هم تأیید کردهاند آنچه باعث این قتل شــد، یک جدل در گروه تلگرامی بود و قرار نبود کار به اینجا کشــیده شود. با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست علیه متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. روز گذشته جلسه رســیدگی به این پرونده در شعبه چهار دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شــد. در ابتدای جلسه رســیدگی، نماینده دادســتان در جایگاه حاضر شد و کیفرخواســت را خواند. ســپس نوبت به اولیای دم رســید. آنها درخواست قصاص خود را مطرح کرده و گفتند حاضر به گذشــت نیستند. وقتی نوبت به متهم رســید، او در جایگاه ایستاد و گفت: من اتهام را قبول ندارم. دوســتم را به عمد نکشــتم و اصلا درگیری ما آنقدر شــدید نبود که منجر به چنین چیزی شــود. او گفــت: بحث ما بــه خاطر موضوعی بــود که در یک گروه تلگرامــی اتفاق افتاده بود. مســئله خیلی هم مهــم نبود که منجر به چنین درگیریای شــود. من و یکی، دو نفر از دوســتانم، در پارک نشســته بودیم که مقتول و دوســتانش آمدند. او به ســمت من حمله کرد و دســتها و پاهایم را گرفت. قدرت حرکتم را از من گرفته بود و اصلا نمیتوانستم کاری بکنم. هرچه تقلا کردم، نتوانستم خودم را از دست او بیرون بکشم و بهناچــار با چاقویی که در جیبــم بود، یک ضربه به پهلویش زدم. من اصلا فکر نمیکردم آن ضربه باعث مرگش بشــود؛ چون ضربه را به جای حساسی نزدم. به من گفتند ضربه به قلبش برخورد کرده؛ درحالیکه من به پهلوی چپش ضربــه زده بودم. البته منظورم این نیست که بگویم کس دیگری او را زده است، فقط میخواهم توضیح دهم فکــرش را هم نمیکردم با این حرکت دوســتم جانش را از دســت بدهد. متهم گفت: ما با هم خیلی دوســت بودیم و گاهی بینمان دعــوا اتفاق میافتــاد؛ اما زود آشــتی میکردیم این حادثه هم آنقدر حیثیتی و مهم نبود که من بهخاطر آن چنین کاری بکنم و از کرده خودم خیلی پشــیمان هســتم. در ادامه متهمان دیگر که متهم به شــرکت در نزاع بودند، در جایگاه حاضر شــدند. آنها هم تأیید کردنــد درگیری بهخاطــر اختلاف نظــر در یک گروه تلگرامی بوده اســت و گفتند: آن روز قرار بود در پارک با هم صحبت کنیم و موضوع را حل کنیم. اصلا قرار نبــود چنین اتفاقی رخ دهد و بعــد از چند دقیقه که با هم صحبــت کردیم، متهم و مقتــول با هم درگیر شدند و از ما دور شدند و ما هم دخالتی در این ماجرا نداشــتیم. وقتی متوجه شــدیم درگیری بین آنها بالا گرفته است، برای جداکردن اقدام کردیم؛ اما کار از کار گذشته بود. بعد از گفتههای متهمان و شکات، هیئت قضائی برای تصمیمگیری دراینباره وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.