بخشش قاتل به شرط خواندن نماز برای مقتول

Shargh - - حوادث -

مادر پســر نوجوانی که 12 ســال پیش به قتل رسیده است، قاتل پسرش را بخشید و از او خواست دو سال برای پسرش نماز بخواند و روزه بگیرد.

به گــزارش خبرنگار ما، هفتم شــهریور ســال 84، مأموران کلانتــری 128 تهراننو از وقــوع یک درگیری منجر بــه قتل در میــدان ترهبار پیروزی باخبر شــدند. آنهــا پــس از حضور در محــل وقوع درگیــری و پس از دســتگیری شــرکتکنندگان در نزاع، متوجه شــدند مقتول پســر 16ســالهای به نام مجید اســت که چند ســاعت پس از درگیری، بر اثــر جراحات وارده با چاقو، در بیمارســتان فــوت کرد. در ادامــه تحقیقات یکی از شــاهدان به مأموران گفت: فرهاد که تمام این حادثه به خاطر درگیری او با مقتول آغاز شــد، دنبال من آمد و از من خواست برای دعوا به پیست اسکیت کنار میدان ترهبار برویم. قمه را از خانه برداشتم و به محل حادثه رفتم. ابتدا از آنها خواســتم مشــکل را با صحبت حل کنیــم؛ اما به حرفهای من توجــه نکردند و با یکدیگر درگیر شدیم. ناگهان متوجه شــدم مجید زخمی شده است. از طرفین دعوا خواستم او را به بیمارستان ببریم؛ اما آنها به من اجازه ایــن کار را ندادند. در همین حین، فرشــید از موتور پیاده شــد و به طرف مقتول رفت و با چاقو یک ضربــه به پهلــوی او زد و از محل فرار کرد. به ایــن ترتیب، با توجه به تحقیقات پلیس و گفتههای شاهدان و شرکتکنندگان در درگیری، فرشید بازداشت و کیفرخواســت علیــه او صادر شــد و پرونــده برای رسیدگی در اختیار شعبه 71 وقت دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. ابتدا نماینده دادســتان کیفرخواست را قرائت کرد، ســپس اولیای دم در جایــگاه ویژه قرار گرفتند و درخواســت قصاص کردند. ســپس متهم در برابر قضات ایســتاد و گفت: قتل را قبــول ندارم. زمان درگیری، محل حادثه شــلوغ بود و من متوجه نشــدم چــه اتفاقی رخ داد. با پایان گفتههــای متهم، وکیل او در جایگاه ایســتاد و با بیان اینکه اظهارات شاهدان در پرونــده تناقض دارد، ادعا کرد متهم بیگناه اســت و از قضات درخواســت تبرئــه او را کــرد. در پایان قضات وارد شــور شدند و فرشید را به قصاص محکوم کردند. فرشید با گذشت یک سال، توانست رضایت پدر مقتول را جلب کند؛ اما مادر مقتول حاضر به رضایت نشــد و به دادگاه گفت در اولین فرصت تفاضل دیه پســرش را پرداخت خواهد کرد تا متهم اعدام شود؛ اما با گذشت 12 ســال، مادر مقتول تفاضل دیــه را پرداخت نکرد و متهم همچنان در زندان به سر میبرد. به همین خاطر،

چندی پیش متهم بر اساس ماده 429 قانون، از دادگاه تقاضای تعیین تکلیف کرد. در همین خصوص، پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شــد و متهم بار دیگر پای میز محاکمه حاضر شد. ابتدا مادر متهم در جایگاه حاضر شد و درخواست کرد مادر مقتول فرزندش را به او ببخشــد. سپس مادر مقتول در برابر قضات ایستاد و گفت: زمانیکه خانواده متهــم برای گرفتن رضایت به منزل مــا آمدند، به آنها گفتم در ازای دو میلیارد تومان حاضرم رضایت بدهم؛ اما پس از شنیدن حرفهای مادر متهم، تصمیم گرفتم او را ببخشــم؛ امــا از متهم میخواهم دو ســال برای آرامش روح پســرم نماز بخواند و روزه بگیرد و بخشی از دیــه قانونی را هم میخواهم تا صرف خیریه کنم. با پایان گفتههای متهم و اولیای دم، ختم جلسه اعلام شد و قضات برای تصمیمگیــری درباره صدور رأی از جنبه عمومي جرم وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.