دزد طلاهای یکمیلیاردی آشنا از آب در آمد

Shargh - - حوادث -

با تلاش مأمــوران پلیس آگاهــی البرز، فردی که با سوءاستفاده از اعتماد یکی از بستگانش اقدام به سرقت طلا و جواهرات و پول نقد به ارزش یکمیلیــاردو 700 میلیون ریال از منزل شــاکی کرده بود، شناسایی و دستگیر شــد. سردار کامرانیصالح، فرمانــده انتظامی اســتان البرز، در تشــریح این خبر گفــت: در پی دریافــت یک فقره پرونده شــکایت از کلانتری 19 باغســتان مبنی بر سرقت منزل، پیگیری موضوع در دســتور کار مأموران اداره سرقت پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت. وی افزود: در تحقیق از شاکی مشخص شد که وی برای شرکت در مراسم عروسی یکی از بســتگانش از منزل خارج شده و در اواخر شب هنگامی که وارد منزل میشود، درمییابد حدود یک کیلوگرم طلا و مبلغ 700 میلیون ریال وجه نقد که در منزلش نگهداری میشده، به سرقت رفته است. ســردار کامرانیصالح افزود: پس از تحقیقات برای مأموران محرز شد که به احتمال قوی، سارق از بستگان نزدیک یا از آشنایان شاکی است که بهراحتی وارد منــزل نامبرده شــده و اقدام به ســرقت کرده اســت. این مقام انتظامی گفت: بــه دنبال اظهارات شــاکی تلاش گســتردهای برای شناســایی سارق یا ســارقان انجام شــد تا اینکه مأموران پلیس به یکی از بستگان مالباخته که رفتوآمد زیادی به منزل او داشت، مظنون شــدند. فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: متهم در ابتدا منکر هرگونه سرقتی بــود، امــا در ادامه تحقیقــات تکمیلــی مأموران و بررسی پرینت گردش مالی حساب نامبرده مشخص شــد که از شمارهحســاب یک مغازه طلافروشی در کرج مبالغی به حســاب متهم کارتبهکارت شــده اســت بنابراین مجددا متهم به پلیس آگاهی دعوت شــد و در مواجهه با دلایل و مدارک مستند به جرم خود مبنی بر ســرقت طلا و جواهرات شاکی اعتراف کرد. سردار کامرانیصالح درباره شیوه و شگرد سارق گفت: متهم با توجه به ارتباط نزدیکی که با شــاکی داشــت در غیاب وی وارد منزل او شده و جواهرات و پــول نقــد وی را به ســرقت بــرده و در این مدت نیــز با فروش مقادیری از طلاها به ســه نفر مالخر، وســایل منزل و خــودرو خریداری کرده اســت. وی افــزود: حــدود 600 گرم از طلاها و پنج عدد ســکه تمامبهار آزادی در دو مرحله کشف و به صاحب آن بازگردانده شــد و هر سه مالخر نیز دستگیر و همراه با متهم با قرار وثیقه یــک میلیاردریالی روانه زندان شــدند. فرمانده انتظامی اســتان البرز با بیان اینکه ارزش اموال ســرقتی یکمیلیاردو 700 میلیون ریال برآورد شــده اســت، گفت: تلاش بــرای بازگرداندن کامل اموال شاکی ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.