کلاهبرداری مرد زننما به بهانه سرطان فرزندش

Shargh - - حوادث -

فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه از دســتگیری مــردی زننما خبــر داد که در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام از طریــق جریحهدارکردن احساسات کاربران، بیش از یکمیلیاردو 400 میلیون ریــال کلاهبــرداری کرده اســت. ســردار منوچهر اماناللهی عنوان کرد: پلیس فتای استان کرمانشاه در پی دریافت شــکایتهای تلفنــی متعدد از یک کاربر شــبکه اجتماعی اینســتاگرام مبنی بر انجام اعمال مجرمانه، موضوع را در دســتور کار قرار داد. وی افزود: تحقیقات علمی کارشناســان پلیس فتا منجر به شناســایی مردی زننما شــد که با ادعاي داشــتن یک فرزنــد مبتلا بــه ســرطان و بالابودن هزینههای درمانی، احساسات کاربران را جریحهدار و آنان را ترغیب به پرداخت مبلغ صد هزار ریال در ازای نقاشی از عکسهای ارسالی آنان میکرد. این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: کاربران فریبخورده علاوه بر اینکه پس از پرداخت وجه، کالایی دریافت نمیکردند، عکسهای آنان در اختیار مرد مجردی قــرار میگرفت کــه زمینه اخــاذی را نیــز فراهم میکرد. ســردار اماناللهی با اشاره به اینکه متهم ساکن شهرستان اسلامآباد غرب بود، گفت: عوامل انتظامی این شهرســتان با هماهنگی مقام قضائی وی را در یــک عملیات غافلگیرانه دســتگیر کردند که در بازجوییهای پلیس به کســب یکمیلیاردو 400 میلیــون ریال پول از ایــن روش معترف و برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد. وی در پایان خاطرنشــان کرد: از آنجــا که کاربران فریبخورده به دلیل پایینبودن مبلغ کلاهبرداری، از طریــق مراجع قضائی اقــدام نکردهاند، بنابراین پیشبینی میشود مبلغ کلاهبرداری بسیار بیشتر از این مقدار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.