جزئیات دستگیری فروشندگان مواد مخدر

Shargh - - حوادث -

رئیسپلیس پیشــگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، از دستگیری ســه فروشنده مواد مخدر و کشــف حدود 19کیلوو 350 گــرم هروئین خبر داد. ســرهنگ رضا بســتو افزود: برابر اطلاعات تخصصی صورتگرفتــه و دریافت گزارشهــای مردمی درباره فروش عمــده مواد مخدر در خیابــان امین، تیمی از عوامــل کلانتری 144 جوادیه تهرانپــارس به صورت نامحســوس به محــل اعزام شــدند. وی افــزود: با مشخصشدن صحت موضوع و کسب دستور قضائی، در یک عملیات ضربتــی و غافلگیرانه از داخل منزل مــورد نظر دو متهم دســتگیر شــدند و از داخل اتاق خواب منزل آنان بــه مقدار تقریبی 19کیلوو 350گرم مــواد مخــدر هروئین با لفافه کشــف و ضبط شــد. سرهنگ بستو گفت: در پی اقرار متهمان دستگیرشده، نفر ســوم این باند، ردیابی و محل تردد وی شناسایی شد و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و برای بررسی تخصصی به کلانتری انتقال داده شد. وی با اشــاره به اینکه در تحقیقات انجامشده متهم سوم خود را چ. ک 26ســاله معرفی کرده و مدعی اســت مواد مکشوفه متعلق به فردی به نام س. گ است که آن را حدود دو ماه بود در منزل وی نگهداری میکرد، افزود: دراینباره پروندهای تشــکیل و متهمان و مواد مخدر کشفشــده برای تحقیقــات تکمیلی به پایگاه چهارم مواد مخدر فاتب تحویل داده شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.