حکم پرونده فوت بنیتای 8ماهه در کمترین زمان صادر میشود

Shargh - - حوادث -

رئیس کل دادگستری اســتان تهران از رسیدگی ویــژه و فوقالعــاده به پرونده کودک هشــتماهه در دادگســتری اســتان تهران خبر داد. غلامحسین اسماعیلی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فوت بنیتا، اظهار کرد: با درخواســت دادســتان عمومی و انقلاب پاکدشــت و موافقت شــعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران که ریاست آن برعهده رئیس کل دادگســتری استان تهران اســت، پرونده مربوط به فوت بنیتا از دادســرای پاکدشــت به دادســرای عمومی و انقلاب تهران احاله شــد. وی ادامه داد: همچنین براســاس هماهنگیهای بهعملآمده با دادسرای تهران و دادگاه کیفری یک استان مقرر شد ضمن رعایــت دقیق ضوابط و مقررات قانونی امور رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا و دادگاه به صورت ویژه و در اسرع وقت انجام شود. رئیس کل دادگستری تهران ضمن تسلیت به خانواده داغدیده این کودک هشــتماهه به مردم نوعدوســت ایران اســلامی اطمینان داد که رسیدگی به این پرونده با رعایت ضوابط و مقررات قانونی انجام میشــود و بــا دقت بالا در حداقل زمــان حکم مقتضی صادر و با رعایت قوانین و مقررات اجرا میشــود تا زمینه تســلای خاطر داغدیدگان و عبرتآموزی بزهکاران فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.