قاتل آتنا اصلانی احتمالا همین هفته محاکمهمیشود

Shargh - - حوادث -

دادســتان اردبیــل از ارجــاع پرونده قاتل آتنــا اصلانی به دادگاه کیفری یک این اســتان پس از صدور کیفرخواست خبر داد و گفت: دستور رسیدگی فوقالعاده در این زمینه صادر و دادگاه به احتمال زیاد در همین هفته برگزار میشود. ناصر عتباتی در تشریح آخرین وضعیــت پرونده قاتل آتنــا اصلانی از ارجاع پرونــده بــه دادگاه کیفری یک اســتان اردبیل پس از صدور کیفرخواست خبر داد و گفت: دستور رسیدگی فوقالعاده در این زمینه صادر و دادگاه به احتمال زیاد در همیــن هفته برگزار میشــود. وی از انتقال متهم از پارسآباد به زندان اردبیــل خبر داد و تصریح کرد: متهم از پارسآباد به زندان اردبیل منتقل شده و تحت مراقبت ویژه اســت. دادستان عمومی و انقلاب مرکز اســتان اردبیل افزود: دادگاه کیفری یک استان اردبیل اتهامات را در سریعترین زمان و با دقت کامل رسیدگی و حکم را صادر خواهد کرد. عتباتی خاطرنشــان کرد: تلاش بر این اســت که در جهت مطالبه جدی مردم و تشــفی خاطر اهالی پارسآباد و اولیای دم، اجرای حکم به صورت علنی انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.