دستگیری 2 نفر در جریان تیراندازی منجر به قتل در قاسمآباد مشهد

Shargh - - حوادث -

بازپرس ویژه قتل دادسرای مشهد گفت: دو نفــر در جریــان تیراندازی منجر به قتل شــب شنبه در قاسمآباد مشهد دستگیر شدند. میرزایی، بازپرس ویژه قتل دادســرای مشــهد، در گفتوگو با خبرنــگار گروه حقوقــی و قضائــی خبرگزاری میزان، از دستگیری دو نفر در پرونده تیراندازی در قاسمآباد مشــهد که منجر به جانباختن یک نفر در درگیری مسلحانه شد، خبر داد. وی ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان از این دارد که تیراندازی به یکی از سرنشــینان خودرو پراید به دلیل مشکلات شــخصی و درگیریهای گذشــته بوده است، اما تحقیقات در این زمینه برای روشنشــدن موضوع ادامه دارد. گفتنی اســت شب شنبه در قاسمآباد مشهد فردی با یک اسلحه وینچستر به راننده پراید در بلوار امامیه تقاطع شــاهد در منطقه قاسمآباد مشهد تیراندازی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.