نوای اسرارآمیز ادامه مییابد

Shargh - - هنر -

گروه هنــر: نمایــش «نــوای اســرارآمیز»، به کارگردانی ســاقی عطایی، با اســتقبال تماشاگران و هنردوســتان، در آســتانه تمدید اجرا قرار گرفته و تــا 1٣ مرداد هرروز ســاعت 19 در تماشــاخانه پایتخــت به اجرای خــود ادامه میدهــد. در این اجــرا از اثر شناختهشــده اریک امانوئل اشــمیت، نمایشنامهنویس مشــهور فرانسوی، هومن کیایی و وحیــد آقاپور به نقشآفرینــی پرداخته و فضای عاشقانه، انسانی و فلسفی اثر اشمیت را تجسمی زنده بخشیدهاند. همچنین آهنگسازی این نمایش را کاوه آفاق برعهده داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.