حذف اپلیکیشنهای «ویپیان» از اپاستور در چین

Shargh - - آيتي -

برخی شــرکتهای ارائهکننــده ویپیان اعلام کردهاند اپلیکیشــن آنها در چین از اپاستور حذف شــده اســت. اپل اعلام کرده محتوای آنها در چین غیرقانونــی اســت. اپــل پیــش از این اپلیکیشــن «نیویورکتایمــز» را هم در چین حذف کرده بود. به گزارش شــبکه خبری دویچهوله، شرکت بریتانیایی «ExpressVPN» نخستین شــرکتی بود که متوجه حــذف اپلیکیشــنهای ویپــیان در چیــن شــد. اپلیکیشــن این شرکت ناگهان در چین از اپاستور – فروشگاه اپلیکیشن اپل – حذف شد. ‪»Star VPN«‬ هم خبری مشــابه را اعلام کرده اســت. اپل، غول آمریکایی دنیــای فناوری، به این شــرکتها اعلام کرده محتوای اپلیکیشــن آنهــا در چین غیرقانونی است. کامپیوترها و گوشیهای هوشمند با استفاده از نرمافزارهــای ویپیان ارتباطی رمزگذاریشــده با ســرور برقرار میکنند. اگر این ســرور به اینترنت بدون سانسور دسترسی داشته باشد، کاربر موردنظر میتواند سانســور محلــی را دور بزنــد. به همین دلیل ویپیانها در ســالهای اخیر در کشورهایی کــه در آنها اینترنت سانســور میشــود، به ابزاری برای دسترســی آزاد به اینترنت تبدیل شدهاند. اپل در ژانویه ســال جاری )201۷( هم اپلیکیشــنهای خبری نیویورکتایمز به زبانهای چینی و انگلیسی را از اپاســتور در چین حذف کرد. این شــرکت آن زمان هــم اعلام کرد نیویورکتایمــز قوانین چین را نقض کرده اســت. چین در فهرســت آزادی رسانه سازمان «گزارشگران بدون مرز» در میان 1۸0 کشور فهرستشــده، در جایــگاه 1۷6 قــرار دارد. وزارت تبلیغات چین بهطور مرتب خبررسانی در این کشور را هدایــت میکنــد . «فایروال عظیــم » چین علاوه بر سانســور اطلاعات، بهطور مرتب دسترســی به ویپیانها را مختل میکند. شــبکههای اجتماعی پرطرفدار مانند فیسبوک و توییتر و همچنین یوتیوب و موتور جســتوجوی گوگل در این کشــور مسدود هســتند. اطلاعات در نسخه چینی توییتر )Weibo( هم سانسور میشــوند. چین جزء کشورهایی است که بیشــترین روزنامهنــگار و وبلاگنویس زندانی را دارند. طبق آمار «گزارشــگران بدون مرز»، در چین 21 روزنامهنــگار و ۸2 فعال اینترنتی و شــهروندروزنامهنگار زندانی هســتند. چین به دلیل سانسور گسترده و سیســتماتیک اینترنت، یکی از «دشمنان اینترنت » شمرده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.