سرورهای تلگرام به ایران منتقل شد

Shargh - - آيتي -

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطلاعات گفت: «در نتیجــه جلســاتی که با مدیران تلگرام داشــتیم، برخی از ســرورهای این شــبکه اجتماعی به کشــور منتقل شــده اســت». محمــود واعظی در حاشــیه مراسم افتتاح نخستین پارک علم و فناوری اطلاعات و ارتباطــات، بیــان کــرد: «در نتیجه جلســاتی که با مدیران تلگرام داشتیم، برخی از سرورهای این شبکه اجتماعی به کشور منتقل شــده و قرار است در آینده نزدیک این شــرکت، شــبکه توزیع یا انتقال محتوا یا «ســيديان»های خود را نیز به ایران منتقل کند». او همچنین با گلایه از صحبتهای اخیر برخی مسئولان درباره انتقال سرورهای تلگرام به کشور گفت: «برخی بــا حرفهای غیرتخصصی خود در بهانجامرســیدن مذاکرات مــا اختلال ایجاد کردند. اجازه بدهید ما گام بــه گام مذاکراتمــان را پیش ببریم». او در پاســخ به سؤالی مبنی بر تأیید موضوع نصب شبکههای تحویل محتوا CDN() از سوی تلگرام در ایران گفت: «بله این موضوع درست است و زمانی که سرور وجود نداشته باشد، CDN روی آن نصب نمیشود». او افزود: «کار بزرگی انجام شده است به نحوی که برای کانالهای پرظرفیت و کانالهایی که مراجعه زیادی دارد، تلگرام ســرور خود را به ایــران آورده و روی آن CDN نصب کرده اســت». او توضیــح داد: «هماکنون کار در حال انجام است و این شروع یک کار بزرگ است و من فکر میکنم باید اجازه دهیم همین سیاســت که بین ما و مدیر تلگرام توافق شده است، پیش برود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.