دولت مستعجل آقای پریباس

Shargh - - روزنامه -

ســحرطلوعي: در ادامه رفتوآمدها و تغییرات بیشمار در مجموعه کاخ سفید، نوبت به آقای رینس پریباس، رئیس کارمندان کاخ ســفید، رسیده اســت. درحالیکه زمزمه اســتعفا و گمانهزنیهای رکس تیلرسون برای خروج از دولت ترامپ به گوش میرسید، خبر رسید رئیس کارمندان کاخ سفید به خواست ترامپ کنارهگیری کرده و به جایش آقای جان کلی نشســته اســت. پریباس روز جمعهاش را همراه رئیسجمهور گذراند و با او ســفر کرد. حتی با صراحت اعلام کرد پشــت رئیسجمهور میماند و از برنامهها و سیاســتهایش با قدرت دفاع میکند، اما ناگهان خبر رســید ترامپ تصمیم گرفته وزیر امنیت میهنی آمریکا را برای ریاســت مجموعه کارمندان کاخ ســفید برگزیند. میگویند علت برکناری پریباس درز برخی اخبار کاخ سفید به بیرون و همچنین اختلافنظر با ترامپ در نحوه اداره کارمندان این مجموعه بوده است. عکس: لسآنجلستایمز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.