بیاعتنایی دولت نسبت به هشدار کارشناسان

Shargh - - روزنامه -

چندی پیش کارشناســان امور اجتماعی بریتانیا و همچنین پلیس لندن هشــدار دادند حملات اسیدی صورتگرفته در پایتخت بریتانیا بهنســبت دو سال گذشته سه برابر شده است. آنها از دولت خواسته بودند سازوکار خریدوفروش اسید و دیگر مایعات مشابه را تغییر دهد، تا این مواد بهراحتی در دســترس عموم قرار نگیرد. حالا ایندیپندنت خبر میدهد دولت نســبت به این هشــدار بیاعتنا بوده و تابهحال واکنشی که معنیاش درک این اتفاق باشد، از خود نشان نداده است. از همه مهمتر اینکه دولت چنین ادعایی را رد کرده است. ایندیپندنت در گزارش خود از قول کمپینهای اجتماعی، مینویسد اگر برخورد مناســبی با این پدیده صورت نگیرد، احتمال افزایش جرائم مشــابه بسیار زیاد است. روزنامه ایندیپندنت در عکس یک مانور ارتش آمریکا در نزدیکیهای مرز کرهشمالی را به تصویر کشیده است. این روزنامه مینویسد بعد از آزمایشهای هستهای و موشکی اخیر کرهشمالی، آمریکاییها هم در پایگاه نظامی متعلق به خود در خاک کرهجنوبی دســت به آزمایشهای نظامی زدهاند که معنیاش پاســخگویی به تهدیدات کرهشــمالی اســت. مراکز مطالعات امنیت ملی آمریکا پیشبینی کرده کرهشمالی در یکی، دو سال آینده به موشکهای دوربردی دست پیدا میکند که میتواند با آنها آمریکا را هدف بگیرد. ایندیپندنت در مطلبی دیگر به بروز اعتراض در واشــنگتن و در حلقه نزدیک ترامپ اشــاره میکند. نویسنده به مخالفخوانیهای سناتور مککین در سنا میپردازد و مینویسد او تنها نیست.

نکته: گزارش ایندیپندنت درباره واکنش دولت نسبت به هشدار کارشناسان بریتانیایی قابل تأمل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.