کلید ابقای بریتانیا در دستان «خان»

Shargh - - روزنامه -

چشم امید بریتانیاییها برای ماندن در اتحادیه اروپا و زدن زیر آب برگزیت به صادقخان، شــهردار لندن و حزب کارگر اســت. روزنامه گاردیــن در تیتر یک خود این ادعا را مطرح میکند و در گزارش خود سازوکار آن را شرح میدهد. شــهردار لندن، صادقخان، از اعضای برجسته حزب کارگر اســت. او ادعا کرده همانطور که برگزیت طی یک رفراندوم در ســال ۲۰۱۶ مطرح شــده، یک رفرانــدوم دیگر هم میتواند بساطش را برچیند. او از حزب کارگر خواسته برای انتخابات بعدی مسئله رفراندوم، نه به برگزیت را مطرح کند و روی آن متمرکز شــود. صادقخان با توجه به حواشی پیشآمده برای خروج بریتانیا از اتحادیه، معتقد اســت برگزاری نه به برگزیــت رأی میآورد و این داســتان منتفی میشــود. حزب کارگر از آن دســته احزاب مخالف برگزیت بود، اما هرگز نتوانســت نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند. روزنامه گاردین در عکس یک هم شــهروندی فنلانــدی به نام الینا هالونن را به تصویر کشیده است. او سالها در بریتانیا زندگی کرده، اما حالا که بحث برگزیت مطرح شــده، تصمیم گرفته از این کشور برود. خانم هالونن میگوید رفتارها و قوانین مطرحشــده طوری اســت که گویی از اول هم، حضور ما در این کشور خوشایند نبوده اســت. خانم هالونن شرکتی کوچک و ۱۰ کارمند در لندن دارد. طرفداران برگزیت معتقدند موقعیتهای شغلی شهروندان بریتانیایی به دلیل حضور مهاجران و خارجیها به خطر افتاده است. گاردین در گزارشی دیگر به پرونده مرگ کودک ۱۱ماهه بریتانیایی به نام چارلی گارد اشاره کرده است.

نکته: صفحه یک گاردین پر است از گزارشهای خواندنی و جذاب.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.