چراغ سبز عبادی به حشدالشعبی در تلعفر

Shargh - - روزنامه -

الشرقالاوســط در تیتر یک خبر میدهد با وجود مخالفت ترکیه، نخستوزیر عراق حضور نیروهای حشدالشعبی را تأیید کرده است. ایــن نیروها بــرای رهایی تلعفر عراق از دســت نیروهای داعشــی تلاش میکنند. دولت ترکیه از عبادی خواســته بود مانع حضور این نیروها در این منطقه شــود، اما عبــادی کوتاه نیامده و حضور آنها را تأیید کرده اســت. نگرانی ترکیه به دلیل ترکمن و سنیبودن اکثریت ساکنان تلعفر اســت. ترکیه میترسد نیروهای شیعه حشدالشعبی به درگیریهــای قومیتی و مذهبی با ســاکنان تلعفر وارد شــوند. عکس یک این روزنامه سعودی هم درباره عراق و موصل است. این کــودک در کنار خانوادهاش در جنوب موصل و در چادرهای آوارگان زندگی میکند. مدتی از آزادی موصل گذشــته، اما هنوز شهر سامان نگرفته و ساکنان آن ســر خانه و زندگیشان برنگشتهاند. تهیه قوت روزانه برای برخی از شــهروندان موصلی به دردســر بزرگی تبدیل شــده است. الشرقالاوســط خبر میدهد بعد از برکناری نوازشریف از سمت نخســتوزیر پاکستان، شاهین عباسی، وزیر نفت این کشور، بهعنوان رئیس دولت موقت انتخاب شــده اســت. از طرفی نوازشریف برادرش شــهباز را بهعنوان کسی که میتواند مقام نخستوزیری پاکستان را به دست بیاورد، تعیین کرده است. شریف، نخستوزیر پاکستان، با حکم دیوان عالی این کشور و به دلیل فساد اقتصادی برکنار شده است. انتخابات پارلمانی تکلیف نخستوزیری پاکستان را مشخص میکند.

نکته: خبرهای متنوعی از سراسر جهان و خاورمیانه در صفحه یک الشرقالاوسط بازتاب دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.