غرب پرتاب ماهواره ایرانی را محکوم کرد

Shargh - - روزنامه -

صفحه یک روزنامه اماراتی نشــنال با خبری درباره واکنش غرب به شلیک موشک ماهوارهبر ایرانی آغاز میشود. نشنال خبر میدهد قدرتهای غربی، متحد و یکپارچه، شلیک موشک ماهوارهبر ایرانی ســیمرغ را محکوم کردهانــد و آن را ناقض بندهــای موافقتنامه هســتهای شورای امنیت سازمان ملل دانســتهاند. در گزارش نشنال آمده آمریکا، بریتانیا، فرانســه و آلمان نســبت به این شلیک واکنش نشــان دادهاند. آنهــا گفتهاند ایران از انجام هرگونــه فعالیتی که با موشکهای بالســتیک یا سلاحهای هســتهای در ارتباط باشد، منع شده اســت. پرتاب ماهوارهبر ســیمرغ نیز از ســوی این کشورها در ارتباط با ســازوکار موشکهای بالستیک تشــخیص داده شده است. این روزنامه در گزارش نخست خود به درگیریهای دیپلماتیک میان اردن و اســرائیل اشــاره میکند و خبر میدهد طرف اردنی به دنبال دادگاهیکردن مأموران گارد امنیت سفارت اسرائیل در امان هستند. دولت اردن قتل دو نفر از شهروندانش را در سفارت اسرائیل محکوم کرده و درخواســت برگزاری دادگاه داده اســت. مأموران ســفارت اســرائیل ادعا کردهاند دو شهروند اردنی اول حمله کردهاند، اما طرف اردنی میگوید آنها مسلح نبودهاند و کشتنشان جایز نبوده اســت. عکس یک نشنال درباره عملیات هوایی در آســمان رقه است. نیروهای اسد به منظور عقبراندن داعشیها از رقه، وارد منطقه حمص شدهاند. بخش عمده داعشیها از پایگاه خلافت خود در رقه عقبنشینی کردهاند.

نکته: خبرهای چندانی در صفحه یک نشنال منتشر نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.