شاکیاني که گفتند شکایت نکردیم

Shargh - - جامعه - معصومه اصغري

خبرنگاري که شــهردار و رئیس شــوراي شــهر تهــران دربــاره او بارها اعلام کردند از او شــکایت نکردهاند و با او کاري ندارند و... روز گذشته بالاخره موعد دادگاهش رسید و معلوم شد دستکم در دو مورد شــاکیان پرونده او شهرداري و شهردار تهران هستند.

ماجرا مربوط به افشا و انتشار فهرست واگذاري املاک شهرداري اســت که از شهریور سال گذشته شروع شــد و تا امســال ادامه داشــت. این ماجرا بالاخر به ایســتگاه دادگاه رسید و روز گذشته اولین جلسه رسیدگي به اتهامات منتشرکننده آن فهرست برگزار شد. بسیاري از کارشناسان حقوقي و فعالان رســانهاي بر این نظر بودند که اتهامات مطرحشده دربــاره مدیر ســایت معمارينیوز بایــد در دادگاه مطبوعات بررســي ميشــد، نه دادگاه انقلاب، اما رســیدگي به این پرونده به دادگاه انقلاب و قاضي صلواتي ســپرده شــد. در این مــدت و بهخصوص در جریان انتخابات ریاســتجمهوري و شــوراها، کاندیداهــاي هــر دو انتخابــات از آزادي بیــان و حمایت از منتشرکننده این اســناد سازمان بازرسي کل کشــور بارها مایه گذاشــتند، اما در نهایت روند دادگاه یاشــار سلطاني بدون تغییر ادامه یافت و به دلیل محدودیت در اعلام، نتایج چنداني از جزئیات جلسه دیروز منتشر نشد.

جعفريدولتآبادي، دادســتان تهران، بیســتم تیرماه اعلام کرد در پرونده واگذاري املاک شهرداري تهران که هنوز تکمیل هم نشــده اســت، تاکنون از 1۸5 نفر ازســوي بازپرس تحقیق شده، 13۶ ملک ازسوي هیئت کارشناســي مورد ارزیابي قرار گرفته و قراردادهاي واگذاري 37 ملک نیز فســخ شــده اســت. او گفت که تاکنون پنج میلیارد تومان وجوه مابهالتفاوت املاک واگذاريشده مسترد شده است. چندروز پس از این اظهارات یاشــار سلطاني اعلام کرد که دادگاه رسیدگي به اتهامات او هشتم مرداد در دادگاه انقلاب برگزار ميشود و همین اتفاق رخ داد و حالا باید منتظر توضیحات احتمالي و جلسات بعدي دادگاه باشیم.

اما اتفاقي که در مورد افشــاي ســند ســازمان بازرسي در زمینه واگذاري املاک به حدود 15۰ نفر از مدیران ارشــد و افراد خاص در شهرداري تهران رخ داد، ایــن بود که موضوع پیگیــري پروندههاي اینگونه و رسانهايکردن آنها بهعنوان یک مطالبه عمومي فارغ از پیگیريهاي دستگاه قضائي مطرح شــد و جریاني اجتماعي در حمایت از افشــاکننده آن به وجــود آمد. موضــوع حمایــت از خبرنگار افشاکننده سندهاي ســازمان بازرسي در شهرداري در ایــن مــدت ادامه داشــت تا اینکــه موضوع به انتخابات هم رسید.

اگــر فیشهاي حقوقي تبدیل بــه یکي از موارد اتهامــي دولت روحاني در مقابــل رقبا بود، املاک نجومي هــم تبدیل به یکي از پاشــنههاي آشــیل محمدباقــر قالیبــاف در انتخابات دوازدهم شــد و حسن روحاني و معاون اول او در کوران رقابتهاي انتخاباتي در چندین مورد با چاشني همین موضوع به شهردار تهران انتقاد کردند.

حسن روحاني در جریان سفر انتخاباتي خود به کرمانشاه در ورزشگاه پنجهزارنفري «امام خمیني» هم با اشــاره به پرونده واگذاري املاک گفت: «یک بنده خدا نامه بازرســي کل کشور را راجع به املاک نجومي در سایتش منتشــر کرد، همین، چرا گرفتید به انفــرادي بردید؟» او همچنین در مناظره ســوم خطاب بــه قالیباف گفت: «اجازه بدهیم رســانهها حــرف بزننــد، اگر گفتند کــه چرا فســاد در املاک نجومــي ایجاد شــده، نرویــم دستگیرشــان کنیم بگذاریــم حرفشــان را بزنند تا جلو مفاســد گرفته شود».

در همان مناظره اسحاق جهانگیري هم خطاب به قالیباف گفت: «شما راجع به حقوقهاي نجومي ميگویید، فضاي مجازي این بحث را باز کرد و دولت باافتخار مقابل آن ایســتاد و گفت دیوان محاسبات برخــورد کند، بعد تعدادي از مدیران برکنار شــدند و تمام وجوهات به خزانه برگشــت. آقاي قالیباف املاک مــردم را چه کردید؟ دوهــزارو 2۰۰ میلیارد تومان املاک کشور را بخشیدید و گفتید که 2۰ ساله پولــش را بدهنــد». اگرچه قالیبــاف در آن مناظره پاســخهایي را ارائه داد و حتي مدعــي مواردي از امتیاز در ملک براي روحاني و جهانگیري شــد، اما این اظهــارات روحاني و جهانگیــري اثر زیادي در جریان انتخابات داشت و به عبارتي روحاني نتیجه خوبي از ورود به این موضوع مهم شــفافیت مالي در عملکرد گرفت، اما باید پرســید که این تنها یک مانور انتخاباتي مدتدار بــوده و حالا دیگر تأمل و تدبیري برای این پرونده و افشاکننده آن ندارد؟

اگرچه یاشار سلطاني در انتخابات شوراي پنجم در فهرســت جریان سیاســي قرار نگرفــت و وارد شورا نشــد، اما با همین اعتبار حاصلشده بهعنوان «افشاکننده فهرســت املاک نجومي» توانست رأي بیــش از 25۶ هــزار نفر از تهرانيهــا را از آن خود کند. اعضاي منتخب شــوراي شهر تهران که تماما از فهرســت امیــد هســتند از همان ابتــداي دوره تاکنــون درباره لزوم شــفافیت در عملکــرد مالي شهرداري تهران و نیز شــفافیت در ارائه گزارشها و حتي علنيبودن جلســات یکشــنبهها اظهارات داشــته و قولهایي دادهاند و در این میان برخي از آنها به دفاع از افشــاکننده فهرست املاک نجومي پرداختهانــد؛ اظهاراتــي که اگرچــه حمایتگونه هستند، اما جهت و سنگیني خاصي به سمت اقدام و پیگیــري احتمالي ندارنــد و در نهایت به فضاي فیلترشده توییتر و در ادامه بازپخش در شبکههاي اجتماعي محدود ميشوند و شائبه مانور تبلیغاتي هم دارند.

محمدجــواد حقشــناس در همیــن رابطه در توییتي نوشــت: «محاکمه یاشــار ســلطاني پایان مناســبي بــراي دوران مدیریــت آقایــان چمران و قالیباف نیست». او در ادامه توییت خود این عبارت را با هشتگ گذاشته است: #شفافیت_جرم_نیست.

حجت نظــري، یکي دیگر از اعضاي فهرســت منتخب تهــران، هم در توییتر خود نوشــت: «فردا اولین جلســه دادگاه ســهروزه یاشار ســلطاني در پرونده پرحاشــیه املاک نجومي است. ضمن اینکه امیدوارم تبرئه شــود، پیشــنهاد ميکنــم صداي او باشــیم». مجیــد فراهانــي، یکي دیگــر از اعضاي منتخب شــوراي پنجم در توییتر خود با اشــاره به یاشار ســلطاني نوشت: «در افشــاي اهداي املاک نجومي به رســالت خبرنگاري در مبارزه با فســاد عمــل کــرد، کار او شایســته قدرداني اســت و نه محاکمه».

به گزارش «شــرق»، یاشار ســلطاني افشاکننده فهرست املاک واگذارشــده در شهرداري تهران در مدتي که فعالیت داشــته اســت، نشان داد فارغ از جهتگیري دولتها و جریان و احزاب به شــکلي تخصصي موضوع فســاد را دنبــال ميکند و حالا شــاکیان پروندههاي او در دادگاه انقلاب گویاي این ادعایش هستند.

اگرچــه شــهرداري تهران پیشتــر اعلام کرده بود که چــه در موضوع املاک و چه در موضوعات دیگر شــکایتي از یاشار ســلطاني ندارد، حالا گفته ميشــود به جز پرونده املاک، درباره انتشار خبري درباره مراسم عروسي دختر شهردار، شکایتي علیه مدیر ســایت معمارينیوز وجود دارد. شاکیان دیگر یاشــار ســلطاني اما به جز شــرکت سامسونگ در پروژه معروف سراي دلگشــا در بازار تهران، برخي اشخاص یا نهادهاي رسمي و حقوقي هستند؛ مانند شــرکت عمرانتکلار که عمده سهام آن متعلق به بنیاد مسکن اســت، دیگر شــاکي او نیز اکبر ترکان مشــاور عالي رئیسجمهور اســت که شــکایتش مربوط به زمان ریاست او بر سازمان نظام مهندسي است.

درباره پرونده واگــذاري املاک نجومي آنچه در دست رسانهها و مسئولان اجرائي است، محدود به اطلاعات و دادههایي اســت که دادستان تهران به آنها رسیده و در نهایت اعلام کرده است. همچنین از آنجــا کــه پرونده هنــوز در حال تکمیل اســت، نميتوان دربــاره ابعاد و بخشهــاي مختلف آن اظهارنظري داشــت و از این جهت شــهردار تهران و شــوراي شــهر تهران به عنوان یکي از طرفهاي مهم در این پرونده از ارائه توضیح به مردم ســر باز زدهانــد. اتفاقي که به نظر ميرســد در ادامه روند بررسي و شفافیت بیشــتر موضوع، اعضاي شوراي پنجم ميتوانند آن را در محضر مردم جبران کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.