هشدار وزارت آموزش و پرورش به مدارس هیئت امنایی متخلف

Shargh - - جامعه -

رئیــس ســازمان مــدارس غیردولتی گفت: برخی از مدارس هیئت امنایی از اهداف ما دور هستند. این مدارس حق ندارند از دانشآموزان شــهریه بگیرند و آنــان را اجبار به شــرکت در کلاسهای فوقبرنامه کنند. مرضیه گرد در جمع خبرنگاران درباره وضعیت مدرســههای هیئت امنایــی گفت: متأســفانه هدف و علــت ایجاد مدارس هیئت امنایــی با آنچه درحالحاضر در برخی از مدارس شــاهدیم بســیار فاصله دارد. وی با بیان اینکه از ســال گذشته اقداماتی جدی را برای نظارت بر وضعیت مدارس هیئت امنایی انجــام دادهایم، افــزود: هدف مــدارس هیئت امنایی اســتفاده از مشــارکتهای مردمی برای خودگردانکردن مدرســه است که متأسفانه در بســیاری از موارد رعایت نشــده. رئیس سازمان مــدارس غیردولتی بیان کــرد: در ابتدا مدارس باید برای هیئتامناییشدن، فهرست پیشنهادی افرادی که میتواننــد منابع مالی را تأمین کنند، معرفی کنند و در ســطح اســتان صلاحیت این افراد احــراز و تأییــد میشــود. همچنین برای فعالیتهایی کــه بهصورت فــوق برنامه ارائه میشود باید فضا و منابع مالی نیز در نظر گرفته شــود که این موضوع نیز باید با رضایت انجمن اولیــا و مربیان صورت گیرد. وی با تأکید بر اینکه شــرکت در فعالیتهای فوق برنامــه اختیاری اســت، گفت: مدارس هیئت امنایــی مانند یک مدرســه کاملا عادی و معمولی اســت که فقط مدیریت آن متفاوت اســت. افــراد میتوانند در فرایند تحصیلی و تربیتی نقش داشته باشند و به آن معنا نیســت که چون تابلوی مدرسه، هیئت امنایی خورده اســت از خانوادهها پول دریافت کنند. مرضیه گرد تأکید کرد: به دنبال بازگرداندن این مدارس به هدف و شــأن اصلی آن هستیم. متأســفانه برخی از این مــدارس حتی از عنوان شــهریه نیز اســتفاده میکنند و تــا دانشآموز شــهریه ندهــد او را ثبتنام نمیکننــد. معاون وزیر آموزشوپرورش بیــان کرد: از همه مدیران آمــوزش و پــرورش میخواهیم، حتمــا فرایند صدور مجوز مدارس هیئت امنایی را طی کنند و هیئت امنایی از سردر مدارس فاقد شرایط حذف شود. قرار نیست فضایی ایجاد کنیم که خانواده مجبور شود شهریه پرداخت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.