تعطیلی 15 مرکز معاینه فنی در سراسر کشور

Shargh - - جامعه -

مدیر امور اجرائی معاینه فنی خودروهای کشــور با تأکید بــر برخورد قاطع بــا هرگونه تخلف مراکز معاینه فنی در سراســر کشــور از تعطیلی 15 مرکــز معاینه فنــی بهدلیل تخلــف و رعایتنکردن استانداردهای لازم خبر داد. سعید قیصر، مدیرعامل اتحادیه ســازمانهای حملونقل همگانی کشــور، با اشــاره بــه اینکه تیم کارشناســان فنــی اتحادیه سازمانهای حملونقل همگانی کشور طبق برنامه زمانبندیشــده در حال ارزیابی مراکــز معاینه فنی خودروهای سبک در کشــور هستند، افزود: با عنایت به اعمــال نظارت بر عملکرد مراکــز معاینه فنی از سوی سامانه ســیمفا و بررســی اطلاعات اخذشده از مرکــز کنترل داده حــاوی اطلاعــات و همچنین بازدیدهــای ادواری که بهصورت مســتمر از ســوی کارشناســان اتحادیه از مراکز معاینه فنی میشــود؛ تخلــف 15 مرکز معاینه فنی خودروهای ســبک در سراســر کشور محرز و مشخص شــد؛ برایناساس از چهــارم مرداد جــاری از فعالیت آنهــا ممانعت به عمل آمــد. وی ادامــه داد: موضــوع تخلف مراکز یادشــده کتبا به کارگروه استانهای مربوطه اعلام و از مسئولان ستاد معاینه فنی شهرداریهای فوق نیز دعوت به عمل آمد تا در جلســهای که روز گذشــته بهمنظور ارائــه راهکارهای جلوگیــری از تخلف در اتحادیه تشــکیل میشــود، حضور به هم رســانند. قیصر افزود: از این پس عملکرد مراکز معاینه فنی با شدت بیشتر از گذشــته رصد خواهد شد و هیچگونه تخلفی در مراکز معاینه فنی قابل اغماض نیســت و ضمن برخــورد قانونی، به هیچ مرکز متخلفی اجازه فعالیت نخواهیم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.