اعلام نتایج اولیه کنکور ۹۶ یکشنبه آینده

Shargh - - جامعه -

مشاور عالی ســازمان ســنجش از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری ۹۶ در روز یکشنبه 15 مرداد خبر داد. حســین توکلــی اظهار کــرد: نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۹۶ به صورت کارنامه تنظیم شده است و از ساعت 1۸ روز یکشنبه 15 مرداد ۹۶ بر سایت سازمان سنجش قرار میگیرد. وی افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشــتههای تحصیلی هر یک از گروههای آزمایشــی از عصر روز چهارشــنبه 11 مرداد ۹۶ بر سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. همچنین این دفترچه از ســاعت هشت روز دوشــنبه 1۶ مرداد به قیمت هــزار تومان در تمام باجههای روزنامهفروشــی عرضه میشود. مشاور عالی ســازمان ســنجش گفت: داوطلبــان مجاز بــه انتخاب رشــته باید با مطالعــه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشــته و با رعایت تمام شــرایط مندرج در این دفترچه و اطلاعیه سازمان سنجش نســبت به انتخاب کد رشــته محلهای تحصیلی مورد علاقه خود از میان گروه آزمایشی مجاز اقدام کننــد. توکلی بیان کرد: داوطلبان از روز پنجشــنبه 1۹ مرداد ۹۶ تا روز دوشنبه 22 مرداد ۹۶ میتوانند با مراجعه به ســایت سازمان ســنجش نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.