اولین کاروانهای حج ۹۶ عازم مدینه شدند

Shargh - - جامعه -

نخســتین کاروانهــای حج تمتع ۹۶ از ســه اســتان کشور روز گذشته عازم مدینه منوره شدند. نصرالله فرهمند، سرپرســت معاونت حج و عمره ســازمان حج و زیارت، گفت: ســه کاروان شامل زائران اســتانهای هرمــزگان، اردبیــل و همدان روز گذشته با ســه فروند هواپیمای ایرانایر عازم مدینه منوره شــدند. او درباره شــمار زائرانی که روز گذشــته به مدینــه رفتند اظهار کــرد: در این ســه پرواز در مجموع حدود ۸۰۰ زائــر ایرانی به سرزمین وحی سفر کردند. او درباره مراسم بدرقه رســمی زائران ایرانی به حج ۹۶ گفت: براســاس برنامهریزیهــای انجامشــده، مراســم بدرقــه رسمی امروز با حضور حجتالاسلاموالمسلمین ســیدعلی قاضیعســکر، نماینــده ولــی فقیه و سرپرســت زائران ایرانــی بیتاللهالحرام و حمید محمدی، رئیس ســازمان حج و زیارت و جمعی از مسئولان و دستاندرکاران حج در فرودگاه امام خمینــی)ره( برگزار میشــود. تاکنون حدود ۸۰۰ نفــر از عوامل اجرائی و کارگــزاران حج تمتع ۹۶ برای فراهمکردن زمینه حضور ۸۶هزارو 5۰۰ زائر ایرانی در حج امسال به عربستان اعزام شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.