تصویب یکفوریت نامگذاری خیابانی به نام «مریم میرزاخانی»

Shargh - - جامعه -

رئیس کمیســیون شهرسازی شورای شهر از تصویــب یکفوریت طرح نامگــذاری خیابانی به نــام مریم میرزاخانــی خبر داد. محمد ســالاری، با بیــان اینکــه یکفوریت الزام شــورای شــهر تهران برای نامگذاری یکی از معابر و اماکن شــاخص شهر تهران به نــام مریم میرزاخانی تقدیم هیئترئیســه شــده اســت، گفت: صبح امروز در جلســه شورای شــهر تهران طرح نامگذاری یکــی از اماکن پایتخت بــه نام ایــن نابغه نامــدار ریاضی با امضــا اکثریت اعضای شــورای شــهر تقدیم هیئترئیسه شد. وی افزود: با تصویب یکفوریت این نامگذاری، کمیسیون نامگذاری موظف خواهد شد برای جانمایی خیابانی به نام این نابغه ریاضی اقدام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.