جادوگر افشاگر

Shargh - - ورزش -

علي کریمي دیــروز یک بار دیگر با همان صراحت لهجــه خاص خــودش خبرســاز شــد. او در صفحه شخصياش به شــدت از مدیران فدراســیون فوتبال انتقاد کرد. سرمربي ســابق نفت تهران ظاهرا معتقد اســت مدیران فوتبال در برابر فساد در فوتبال سکوت کردهانــد. کریمــي ابتدا با انتشــار عکســي از صفحه نخســت یکي از روزنامههاي ورزشــي کــه در آن به درصدگرفتن یک مربي لیگ برتري از بازیکنان جدید این تیم اشاره دارد، خطاب به رئیس، نایبرئیس و دبیرکل فدراســیون فوتبال، نوشــت : «آقایون تاج و ســاکت و کفاشیان، کلاهتون رو بندازید بالا. این تیترها رو ميبینید چه حسي بهتون دست میده!!!! افتخار. البته شما بعد از 9 سال اگه ميخواستین و ميتونستین که این فوتبال درست شــده بود. لابد رئیس بعدي هم آقاي ساکته. کاش یه زلزله بیاد تو فدراســیون و یه تیکه از این دایره بســته خراب بشه. شــاید یه نفر خیرخواه فوتبال وارد این دایره بشــه. بازیکنان من متأســفانه پول نداشتن. بازیکن من با موتور میومد ســر تمرین. همون بازیکني که باشــگاه قرارداد ۱۰۰ میلیــون تومانیش رو کرد ۱۰۰ هزار تومان براي یک فصل!!!!!».به گزارش سایت نود، علي کریمي در آستانه دیدار سوپرجام ایران از هدایت نفت تهران کنارهگیري کرد، بعد از جدایي شاهد آن بود کــه بازیکناني را که براي بــازي در نفت تهران مدنظر داشت از این تیم کنار گذاشته شدند و با حضور حمید درخشــان، بازیکنان جدیدي به این تیم ملحق شدند. اکنــون بعد از حدود دو هفته علي کریمي نســبت به اتفاقات پیشآمده در باشــگاه نفت تهــران و اخبار و شــایعاتي که در این زمینه منتشر شده، واکنش نشان داد و مسئولان ارشد فدراسیون فوتبال را بهشدت مورد انتقاد قرار داد. کریمي بهطور غیرمســتقیم درخشــان را متهم کرده اســت. اما او بیشــتر به مدیران فوتبال تاخته که در برابر این اتفاقات اقدامي انجام نميدهند. افشاگري بازیکن پیشین تیم ملي ایران دیروز ادامه پیدا کرد. کریمي ســاعاتي بعد اســنادي را منتشر کرد که نشان ميدهد در قرارداد یکي از بازیکنانش دستکاري شده و قرارداد صدمیلیونتوماني این بازیکن صد هزار تومان ثبت شده است.«جادوگر» با انتشار این متنها و اسناد تأکید کرد که مسئولان فدراسیون از این تخلفات خبر دارند اما در برابر آنها ســکوت ميکنند.درخشان، مسئولان نفت و مدیریت فدراسیون فوتبال واکنشي به این افشاگري کریمي نشــان دادند. این احتمال وجود دارد کــه کریمــي در روزهاي آینده هم ایــن ماجرا را پیگیري کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.