بارسا، برنده الکلاسیکوي آمریکایي

Shargh - - ورزش -

بارســلونا توانســت در یک دیدار دوستانه در آمریکا رئالمادرید را شکســت دهد. رئالمادرید و بارسلونا بامداد یکشنبه )دیروز( در جام بینالمللي قهرمانان آمریکا در میامي برابر هم قرار گرفتند و آبياناريها توانستند 3 بر 2 پیروز شوند. در همان شــروع بازي لیونل مسي گل نخســت بازي را به نام خــود ثبت کرد و بارســلونا را با یک گل پیش انداخت. آبياناريها که بــازي را کاملا در اختیار داشــتند در دقیقه شــش، گل دوم خود را به ثمر رســاندند. ایــوان راکیتیچ ایــن گل را وارد دروازه حریف کــرد. تیم مادریدي دقایقي بعد توانســت خود را پیدا کند و به وسیله کواچیچ به گل رسید. در ادامه مارکو آسنســیو گل دوم و تســاوي را در دقیقه 36 به ثمر رساند. پس از این گل حملههاي دو تیــم بينتیجه بود و بازي در نیمه نخســت با تساوي 2-2 به پایان رسید. در شروع نیمه دوم باز هم بارسلونا به گل رســید. جرارد پیکه در دقیقه 49 گل سوم تیمش را به ثمر رساند. در ادامه توپي از خط دروازهها عبور نکرد و بارســا پیروز دومین الکلاســیکو خارج از مرزهاي اسپانیا شد. یکي از نکات قابل توجه این بازي ناکامي نیمار در گلزني برابر رئالمادرید بود. مهاجم برزیلي فرصتهاي خیلي خوبي براي گلزني داشــت اما بر خلاف دو دیدار گذشته بارســلونا نتوانست گلي به نام خود ثبت کند. کریستیانو رونالدو غایب بزرگ این دیدار بود. مهاجم مادرید در تعطیلات تابســتاني به سر ميبرد و پنجم آگوســت به تمرینــات باز خواهد گشت. بارســلونا با کســب ســه پیروزي در جام بینالمللي قهرمانان توانســت عنوان قهرماني را در این بازيها به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.