واکنش عباسعلی به عکس منتشرشده ملیپوشان کاراته

Shargh - - ورزش -

حمیده عباسعلی در واکنش به عکس منتشرشده از تیــم ملــی کاراتــه در بازیهای جهانی لهســتان، عنوان کرد که شرایطشــان در لهســتان خــوب بود. حمیده عباســعلی در گفتوگو با ایسنا، درباره عکس منتشرشــده از کاراتهکاها در ایســتگاه قطار لهستان گفت: «چون باید از پایتخت لهســتان به شــهر محل برگزاری بازیها میرفتیم، تنها مسیر ممکن استفاده از قطار بود و چاره دیگری وجود نداشت و باید منتظر رســیدن قطار میشــدیم. زمانی که مــا وارد دهکده بازیها شدیم، محل اسکانی که برای ورزشکاران قرار داده بودند، محیط مناســبی نبود و همان شب آقای آشــوری هتلی را برای ملیپوشــان در نظر گرفت که بســیار عالی بود و واقعا زمانی که ملیپوشــان سایر کشــورها عکس هتل ما را دیدنــد گفتند که ایکاش مــا نیز در این هتل حضور داشــتیم. این عکســی که منتشر شــده اســت به دلیل اینکه ما سفری طولانی را در پیش داشــتیم و ملیپوشان خســته بودند یک وقفه چندســاعته در ایستگاه قطار داشتیم و حقیقت ماجرا این چیزی نیست که در فضای مجازی و برخی رسانهها منتشر شده است. شرایط ما در لهستان خوب بود». در عکس منتشرشــده، چنــد نفر از اعضای تیم مردان ایران روی کف خیابان دراز کشیدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.