بلیت یکمیلیونو 4۰۰ هزارتومانی مسابقات جهانی کشتی

Shargh - - ورزش -

قیمت بلیت رقابتهای جهانی کشــتی در کشــور فرانسه اعلام شد. به گزارش روابطعمومی فدراسیون کشــتی، رقابتهای جهانی کشــتی روزهای 3۰ مرداد تا چهارم شــهریورماه در سالن آکور هتل شهر پاریس، پایتخت کشــور فرانسه، برگزار میشــود. قیمت بلیت تماشای رقابتهای جهانی کشتی در فرانسه مشخص شــد که این بلیتها در دو سطح و به صورت هفتگی و روزانــه و همچنین بزرگســالان و کــودکان عرضه خواهد شــد. برایناساس گرانترین بلیت این مسابقات برای تماشای کامل آن در جایگاه اول 3۱۰ یورو )حدود یکمیلیــونو 4۰۰ هزار تومــان( و در جایگاه دوم 23۰ یورو اســت که این رقم برای کودکان به ۱22 و ۸۸ یورو کاهش مییابد. همچنین تماشــای دو روز مســابقات کشتی فرنگی بهترتیب صد و 73 یورو برای بزرگسالان و 4۰ و 29 یورو برای کودکان و کشتی آزاد نیز ۱۱۸ و 9۸ یورو برای بزرگســالان و 47 و 37 یــورو برای کودکان هزینه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.