محرومیت بازیکنان استقلال لغو نشده است

Shargh - - ورزش -

روابطعمومی فدراسیون فوتبال توضیحاتی درباره برخــی شــایعات و گمانهزنیها دربــاره آرای کمیته انضباطی درباره بازیکنان محروم تیم اســتقلال ارائه کرد. در پی انتشــار برخی مطالب در فضای رسانهای، درباره وضعیت محرومیت بازیکنان استقلال و لغو آن با نظر مســئولان فدراسیون، روابطعمومی فدراسیون دراینبــاره توضیحی ارائه کرد. در ایــن بیانیه پرونده محرومیت بازیکنان استقلال همچنان در حال بررسی اســت. همچنین شــایعه ورود مدیران و مســئولان فدراســیون فوتبال به پرونده تکذیب و تأکید میشود که روند مربــوط به صدور حکم صرفا از مجرای رکن قضائی فدراسیون فوتبال وفق مقررات و آییننامههای انضباطی انجام میشود. ضمن اینکه موارد مربوط به اظهارات سرمربی تیم استقلال به کمیته اخلاق ارجاع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.