تهران میزبان جام جهانی کشتی ۲۰۱۸ شد

Shargh - - ورزش -

نایبرئیس فدراسیون کشــتی گفت: تهران را برای میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی در سال 2۰۱۸ میلادی به اتحادیه جهانی کشــتی معرفی کردهایم. به گزارش ایسنا، حمید بنیتمیم با بیان این مطلب ادامه داد : «ایران میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی در سال آینده میلادی را با موافقت اتحادیه جهانی کشــتی کسب کرده است. در کنار تهران، یک اســتان دیگر نیــز کاندیدای میزبانی مسابقات است که بهزودی تعیینتکلیف میشود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.