کیک بوکسینگ ایران در ورلد گیمز برنز گرفت

Shargh - - ورزش -

نماینده کیک بوکســینگ ایران به نشــان برنز ورلد گیمز لهســتان رسید. به گزارش ایســنا، امید نصرتی، نماینــده ایــران در رقابتهای کیک بوکســینگ ورلد گیمز لهســتان، در وزن منهــای ۸5 کیلوگرم به مدال برنز دســت یافت. تیم ملی کیک بوکســینگ با شش ورزشکار متشکل از پنج شرکتکننده مرد و یک زن در این رقابتها شرکت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.