روحاني به وعدههايش عمل نکند اصلاحطلبان بايد بروند خانقاه

Shargh - - سیاست -

محمدرضــا تاجیــک در گفتوگــو بــا ایســنا هشــدارهایي را هــم بــه دولــت داده و هــم بــه اصلاحطلبان و گفته است اگر آقاي روحاني در دور دوم به وعدههایش عمــل نکرد، اصلاحطلبان باید بروند به مســجد و خانقاه و خلوت و دعا کنند. این گفتوگــو را صدف صمیمي انجام داده که اهم آن را در پي ميخوانید.

*لزومــا اینکــه مردم همــه تخممرغهایشــان را درون ســبد یــک جریــان ميگذارنــد و بــه او رأي ميدهنــد، یــک فرصت نیســت. لزومــا نباید دستافشــان و پايکوبان باشیم. حتي پیروزيهاي پیاپــي اخیر ميتواند تهدید هم باشــد. چراکه توپ در زمیــن اصلاحطلبــان اســت، دیگــر نميتوان فرافکني کرد، دیگر نميتوان گفت نگذاشتند، دیگر نميتوان گفت شورا از ترکیب جناحهاي دیگر بود و تصمیمات را عقیم ميگذاشتند.

*اکنــون اراده مردم بر این بوده تا تمام بازیگران را از یــک جنس انتخاب کنند. حــالا زمان بازیگري آنان است. آنان یک راه و یک آلترناتیو بیشتر ندارند؛ بایــد موفق باشــند. چه در شــوراي شــهر، چه در مجلس و چه در دولت باید موفق باشند.

*من تأکید ميکنم امروز باید از حاشــیههایمان کم کنیم، دست به دست هم دهیم و در این فضا و جغرافیاي فراخي کــه مردم براي ما ایجاد کردند و در اختیار ما قرار دادند، نقش و نقشآفریني کارآمد و مؤثري داشــته باشــیم. بدون آنکه ایجاد حاشیه کنیــم همه در متــن مثل ید واحــده فعالیت کنیم. بــدون آنکه در پس قضیه به جنــگ منافع و جنگ قدرت برویم، باید به پیروزي جمعي فکر کنیم.

*اگــر آقاي روحانــي در دور دوم به وعدههایش عمــل نکرد، اصلاحطلبــان باید بروند به مســجد و خانقاه و خلوت و دعا کنند؛ چراکه روحاني به لحاظ رأي دیگر احتیاجي به رأي اصلاحطلبان ندارد. صلاح دولت کنوني در این است که از نیروهاي خوشفکر و توانمند اصلاحطلبي بهره ببرد و تلاش نکند در عمل اصلاحطلبان را به حاشیه بکشد و جغرافیاي حیاتي و فعالیتي آنان را تا دم در پاستور تعریف کند.

*اینطور نشــود که از حیاط تــا بام خانه قدرت و سیاســت از آنِ اصلاحطلبــان و از بام تا ثریا براي برخي که بر دوش اصلاحطلبان ســوار شــدند و به پاســتور رســیدند، منظور شــود. فراموش نشود که اصلاحطلبان تمام ســرمایه انســاني و اجتماعي و نمادین خود را مصــروف این پیروزي کردند. بزرگان اصلاحطلب وارد فضا شــدند تا ایــن حرکت مردم شــکل بگیرد. فراموش نکنیم که اگر تمهید و تدبیر توســط این بزرگان انجام نميشد، مردم این حرکت را در این سطح انجام نميدادند.

*ایــن موضوع را نباید فرامــوش کنیم که طرف مقابــل 1۶ میلیون رأي دارد. عمــده رأي او هم در طبقات پاییــن جامعه بوده اســت؛ همانجایي که اصلاحطلبان ضعف و خلأ دارند. اصلاحطلبان باید مشقشــان را در ورقهایي از این دفتر بنویســند که سفید است. زبان تودههاي مردم را بیاموزند و اسیر مفاهیم خودســاخته و پرداختهاي مانند پوپولیسم نشــوند. همه ما باید تلاش کنیم با تودههاي مردم رابطه برقرار کنیم. خلأهاي سازمان را پوشش دهیم و چهار ســال آینده بتوانیم این رأي را تقویت کنیم و در سازمان رأي رقیب حضور جدي داشته باشیم.

*من قبــلا از دولــت تقاضــا کــردم و الان بار دیگر از مســئولان تقاضا ميکنــم؛ مردم یک امانت 24میلیوني را تحویل دولت دادند که یک ســرمایه اجتماعي گرانسنگ اســت، بعد از چهار سال سود و ارزش اضافياش پیشــکش، تلاش کنند اصل این سرمایه را به مردم برگردانند.

*هیچ تردیدي نباید داشــته باشــیم که اگر تدبیر نکنیــم چرخــش و جایگزیني که در ایــن چند دهه تجربه کردیم، حادث خواهد شد. اگر دولت، شوراي شهر، مجلس، شهردار و اصلاحطلبان نقش تاریخي خــود را به خوبي و زیبایي انجــام ندهند و با قدرت پیش نروند یا اسیر حاشیهها شوند و متن را فراموش کنند، حتما در چهار ســال آینده چرخش رادیکال را خواهیم داشــت. در آن زمان گناه به گردن کســاني است که ميدانستند اما تمهیدي و تدبیري نکردند.

*آنهایــي کــه عقلایي فکــر ميکننــد، آینده را براساس تلاشهاي امروزشان ميسازند. ميتوانیم اراده کنیم، چهار ســال بعد طبق یک عادت مألوف و مرســوم تاریخي قدرت را واگذار کنیم. ميتوانیم اراده کنیم هشــت سال را به 1۶ سال یا بیشتر تبدیل کنیم.

*باید کاري کنیم تا اگر در آینده با یک تشــکیلات از نوع شوراي سیاســتگذاري هم مواجه هستیم، معایب گذشــته را نداشته باشــد. من به عنوان یک ناظــر بیرونــي نميپســندم برخي در یک شــوراي دموکراتیــک نقــش بــرادر بــزرگ را بــازي کنند. نميپســندم عدهاي به عنوان حزب بــزرگ یا برادر بزرگتر یا ناظر بزرگ در این شــورا نقشآفریني کنند تا در بزنگاههــاي توزیع و تغییر قدرت، در پس پرده جنــگ منافع و قدرت بــه راه بیندازند و تلاش کنند بیشــترین نصیب و غنایم را از این جنگ به دســت آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.