آقاي وزير كلنگش را غلاف كرد

Shargh - - سیاست -

جلالوند با اشــاره به اینکه اگر اســتان هم درباره پتروشیمی و پالایشگاهها نظر مثبتی داشته باشد، تنها تصمیمسازی است و مرجع نهایی به حساب نمیآید، ادامــه داد: اتفاقــا کمیته اســتانی پتروشــیمیهای دشتســتان و دیلم را تأیید نکردهاند و خواستار برخی اصلاحات شــدهاند.این مقام مسئول در محیط زیست کشــور با بیان اینکــه به نظر میرســد میخواهند با فشار و جریانسازی استانی پروژهای را که هنوز مجوز محیط زیســت نگرفته، شروع کنند، تصریح کرد: اداره کل محیط زیست براساس اختیاراتی که دارد، موظف به توقف چنین پروژههایی است.

کلنگها را غلاف کنید

«کلنگها را غلاف کنید»؛ این عنوان یادداشتی است که محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشــگاه شهید بهشــتی، دراینباره نوشته اســت. او در بخشهایی از این یادداشت که در ســایت «انرژی امروز» منتشر شده، نوشته اســت: «20 یا 10 سال پیش اگر مسئولان دولتی میخواستند در جایی کلنگ ساخت مجتمع پتروشیمی، پالایشــگاه، ســد، کارخانه فولاد، ســیمان یــا صنایعی ازایندســت را بــه زمین بزننــد، مــردم محلی تجمع میکردند و با قربانی گوســفند و پخش گل و شیرینی از آنها اســتقبال میشد. مسئولان ارشد دولت و سایر قوا، نمایندگان مجلس و بوروکراتهای دولتی ازایندســت خاطرات شــیرین بسیار به یاد دارند. آن خاطرات شیرین متعلق به زمانهای اســت که کســی نمیپرسید پیامد محیطزیستی آبگیری سد برای جنگلها، حیات وحش، تنوع زیســتی و زمینهای کشــاورزی چیست؛ آب لازم برای مجتمع پتروشــیمی، فولاد، سیمان و سایر صنایع پرآببر، سرمایهبر و کماشــتغالزا را چگونه تأمین و با پسابش چه میکنید؛ این وعدههای اشتغال که میدهید و بــه ازای چه مقدار ســرمایهگذاری ریالــی و دلاری و صدمه به منابع محیط زیستی حاصل میشود و منافع و مضــار حاصل از ایجــاد صنایــع آلودهکننده چگونه میان اجتماع محلی میزبان واحد صنعتی، سهامداران دولتی و خصوصی و سایر نفعبرندگان تقسیم میشود. ایام خاطرات شــیرین بوروکراتهای دولتی و غیردولتی در حالی ســپری شده که بســیاری وعدهها نیز محقق نشدهاند، شــغلهای بسیار ایجاد نشده، فقر اجتماعات محلی میزبــان صنایع از میــان نرفتــه، زنجیره ارزش صنایع بالادستی و پاییندستی تکمیل نشده؛ اما بر ثروت سهامداران دولتی و غیردولتی، ساکن تهران و شهرهای بزرگ و البته خســارات محیط زیســتی بــرای میزبانان واحدهای صنعتی افزوده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.