ضرورت نامگذاری خیابانی به یاد پروفسور میرزاخانی

Shargh - - سیاست - محمدحسین خسروپناه

پروفســور مریم میرزاخانی با چنان وزن و جایگاهی علمی که در جهان داشــت، افتخاری برای کشور ما بود و من مانند بسیاری از ایرانیها، هنوز نتوانستهام مرگ او را باور کنم و بپذیرم. بزرگداشــت و ارجگذاشتن به چنین شــخصیتی، با ویژگیها و صفات مختلفی که داشــت، کار سادهای نیســت و قطعا نمیتوان با نامگذاری معبر یا خیابانی در تهران، از عهــده این مهم بهخوبی برآمد؛ اما اگر چنین مطالبــهای بهعنوان یک حرکت جمعی و یک خواست عمومی در جامعه مطرح شود و گروههای مختلف از مــردم، هنرمندان، انجیاوها و حتی علمای دیــن به آن بپیوندنــد، میتوان امیدوار بــود در کنار این اتفاق، جایگاه او و دیگر قهرمانان ملی ما در عرصههای مختلف، در جامعه نمایان شود. متأسفانه ما در کشوری زندگی میکنیم که شــدت مشــکلات بهحدی است که طرح چنین دغدغههایی در آن گم میشــود. این دست مطالبــات که عموما فرهنگی اســت، بیشــتر از ســوی بخشــی از جامعه مطرح میشود که از سطح فرهنگی مشخصی برخوردارند؛ اما برای بخش دیگری از جامعه، صرفا موضوعی تزیینی به حســاب میآیــد. بنابراین اگر ایــن نامگذاری اتفاق بیفتد و حــول آن به توضیح دلایل موضوع پرداخته شود، در ذهن مردم نیز جا خواهد افتاد که بهجز نان شب، دغدغههای مهم دیگری هم هستند که باید به آنها توجه نشــان دهند. اما نباید از یاد برد که فقط نامگذاری یک خیابان به نام این اســتاد فقید رشته ریاضی، کافی نیســت؛ جامعه ما نیاز به چنین الگوهایی در حوزههــای مختلف دارد تا آنها را بشناســد و پذیرای الگوی آنها شود. اگر بخواهید به تاریخ معاصر نگاه کنید، به شــخصیتی مانند تختی برمیخوریــد. آیا او به خاطر مدالهایش به الگوی مردم بدل شــده اســت؟ به هیچ عنوان. ویژگیهای فردی او، تمایلش به آزادی و نگرانی که بابت سرنوشــت ایــران داشــت، از او چهرهای ملی ساخت که الگویی برای نسلهای بعدش بود. زمانی که از تختــی یا از طالقانی حرف میزنیم و حتی امروز که از میرزاخانی سخن به میان میآوریم، این موضوع را نباید از یاد ببریم که اگر جامعه به آنها احترام میگذارد، به خاطر خصوصیات، منش، عمل و زیســت این افراد اســت که میتواننــد الگوهایی را در جامعهای که از کمبود یا نبود الگو رنج میبرد، ایجاد کنند. از این زاویه، الگو به معنای شبیهســازی نیســت؛ بلکه به معنای پیگیری چگونگی ایجاد ویژگیهای فردی، علمی و شخصیتی در این افراد اســت. در جامعهای که مدرک دانشــگاهی را در میدان انقلاب و روبهروی دانشــگاه تهران میفروشــند، کدام شخصیت، حقِ برجستهشدن دارد؟ این سؤال اساسی ما در برخورد با مسئله نامگذاری خیابانی به یاد میرزاخانی است. در بسیاری از نقاط دنیا، نام اسطورههای تاریخی، قهرمانان ملی و... در شهرها شنیده میشود؛ چراکه این افراد الگوهای اخلاقی جامعه هستند و ما از این نمونهها کــم داریم. اگر امروز قدردانی خود را از مریم میرزاخانی نشــان ندهیم، ضرورت وجود این قهرمانــان ملی را در جامعه نادیــده گرفتهایم. بــا نامگذاری یــک خیابان یا معبری مهم در ســطح شهر به یاد پروفسور میرزاخانی، میتوانیم ضرورت احترامگذاشتن به نخبگان جامعه را تبییــن کنیم و در برابر الگوهای غلطــی که میان عموم مردم نهادینه شده است، بایستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.