بندریِ نوستالژیک دهه 60

Shargh - - سیاست -

برای دههشصتیها، محمود جهان، همه ویژگیهای نوســتالژیک را داشــت. شــلوار خمرهای میپوشید، فرق وسط باز میکرد، آهنگهای ششوهشــت مجاز میخواند، عینک ریبــن میزد، جنوبــی و خونگرم و افتــاده بود و از همــه مهمتر به یادمان مــیآورد که چطور در سالهایی که ســادهترین موســیقیها اجازه نشر و گــوشدادن نداشــتند، مــا کاســتهای او را از نمایندگیهای موســیقی مجاز )کــه آن زمان به آنها فروشــگاههای صوتی-تصویــری میگفتیم( میخریدیــم و چندینوچندبار گــوش میدادیم. محمود جهــان همیشــه محبوب قلبهــا بود، چراکه در همان دوره موسیقیممنوع، خوانندهها به جان هم افتــاده بودند و پرمدعا علیه همدیگر حرف میزدنــد و حلقه میســاختند، اما او هیچ ادعایی نداشــت. گاهــی حتی در کســادی بازار، بــه رســتورانها میرفــت و میخوانــد و گاهی در جشــنهایی کــه تلویزیــون اسپانســر آن بود، میآمد، تــور ماهیگیــریاش را تــکان میداد و بوشــهری میخواند. ما این بوشــهریخواندن را بــه بندریخوانــدن ترجمه میکردیــم و دلمان خــوش بود که در ســالهای دوره ســازندگی که مجازترین خوانندهها، شــجریان، ناظری، مختاباد، بهزاد، افتخاری و گلچین و بعدها شادمهر عقیلی بودند، او ششوهشت آرامی میخواند و قرِ ریزی هــم در تلویزیون مــیداد. کمتر اما میدانســتیم که او بازنشســته شرکت نفت اســت، جنگ را نه در تهــران، بلکه در خوزســتان تجربه کرده و پنج فرزنــد دارد. حــالا اما نام او بهخاطر انتشــار خبر درگذشــت ناگهانیاش، در شــبکههای اجتماعی تکرار میشــود؛ عکسهای او هــم یکییکی پیدا میشــوند؛ عکسهای خنــدانِ مردی 65ســاله کــه اصرار عجیبی به شــادکردن مــردم از طریق موســیقیاش داشــت. او قرار بود کنسرتی برای امــام رضا)ع( برگزار کند، امــا اجل تعجیل کرد و شــاید اگر چنین کنسرتی برگزار میشد، آنهایی که در خراسان موســیقی را به محاق بردند، باورشان میشد که میشــود ششوهشت خواند، محمود جهان بود و بندری خواند، اما در چارچوب احترام به هشتمین امام شیعیان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.