چرا از در میترسید؟

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

یک دوســت خارجــی داریم که یــک هفته از ناف خارج بلند شد و برای اولینبار آمد ایران. این بخشی از نامهای اســت که او بعد از بازگشت به خارج برای من ایمیل کرده:

من عاشــق کشــور شــما شــدم... عشــق در کشــور شــما موج میزند... این تنها بــاری توی زندگیــم بود که هرکســی من را میدیــد، پس از یکربع میگفــت آی لاو یو و بعد از نیمســاعت تقاضــای ازدواج میکــرد و پــس از دو ســاعت میخواســت براش دعوتنامه بفرســتم تا بیاید و سالهایســال در کنــار مــن با عشــق آریایی خود زندگی کند.

واقعا شــما ایرانیها چرا از «در» میترسید؟ و حالا که میترســید، چرا موقع عبور از در همدیگر را هُل میدهید توی در؟

مــا خارجیها در خیابان شــاد و راحتیم و هر کاری دلمــان بخواهد میکنیم، امــا در خانه تنها و افســردهایم. برخلاف شــما که در خیابان تنها و افســردهاید، اما در خانهتان؛ همــش بریز و بزن و بکوب.

خیلی اســتندآپهایی که سیاستمداران شما پشــت تریبون برگزار میکنند برای من جالب بود. کاش سیاســتمدارهای مــا هم خنــدهدار حرف میزدند.

مســئولان شما خیلی مهربان هســتند؛ یکبار چندنفرشــان بهزور میخواســتند بــه من لباس بیشــتری بپوشــانند، درحالیکه من خیلی گرمم بــود و به نظر خــودم زیــاد هم پوشــیده بودم. آنــان مــن را یــاد عمهبزرگــهام انداختنــد که تا خرتناق لباس تــن ما میکرد و مــدام نگران بود ما نچاییم.

من بیشــتر از همه عاشــق ترافیک شما شدم. چطــوری میتوانید ســه ســاعت تــوی ترافیک خودتان را نگه دارید؟ مــن که ناراحتی کلیه پیدا کردم.

شــما ایرانیها کلا خودتان را نگــه میدارید. واقعا که صبورترین مردم دنیا هستید.

من هم مثل شــما دیگر به توی صفایستادن اعتقادی نــدارم. اینکه همه بزنیم توی صف و به سمت در هجوم ببریم خیلی خفن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.