پیشخوان

Shargh - - سیاست -

شــماره 104 چشــمانداز ایــران بــه مناســبت چهلمین سالگرد تولد شریعتی به این اندیشــمند بزرگ ایرانی اختصاص دارد. این نشــریه کــه به مدیرمســئولی مهندس لطفالله میثمی منتشر میشود، در شــماره جدید خــود دو پرونده ویژه را منتشر کرده است.

«اکنون ما و شــریعتی» مجموعه مطالبی است که به مناســبت چهلمین ســالگرد درگذشت دکتر شریعتی منتشــر شده اســت. در این پرونده آثاری از مقصود فراســتخواه، احســان شــریعتی، هاشم آقاجــری، محمدرضــا تاجیک، غلامرضا کاشــی، علیرضــا رجایــی و... مطلب دارنــد. همچنین در مقالات و گزارشها و مصاحبههایی نتایج انتخابــات ریاســتجمهوری و پیــروزی حســن روحانی تحلیل و بررســی شــده است. آثار و گفتارهایی از کمال اطهاری، محمدرضــا جلالی، علی شــکوریراد و عبدالعلــی رضایــی و... در این پرونده به چشم میخورد. سوسن شریعتی درباره هدی صابر و تنهاییهای روشــنفکر- قهرمان نوشــته است و امیر طیرانــی درباره اینکه چگونــه از آرمانگرایی تهی شدیم.

ســعید مدنی در ادامه مطالــب خود به نقش مدیران سیاسی و غیرسیاسي در لغو اعدام پرداخته است. این شماره در 128 صفحه منتشر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.