گفتود گور رباوئیااسزجرمهموار ا نرممنستساننت دابر آس هتا نناهرسفروبهپایراان:

Shargh - - صفحه اول -

قفقــاز بهويژه قفقــاز جنوبي همواره بــه عنوان يک منطقــه راهبردي، جايــگاه ويژهاي در ايران داشــته است. يکي از کشورهاي قفقاز جنوبي، ارمنستان است که همسايه شــمالي ايران است. ارمنســتان در دو و نيم دهه گذشــته روابط باثبات و دوستانهاي با ايران داشــته و دارد. روزهاي آينده تهران ميزبان شماري از رهبران و مقامات خارجي اســت که براي شرکت در مراسم تحليف رياســتجمهوري عازم ايران هستند، يکي از اين مقامات عاليرتبه که در مراســم تحليف آقاي روحاني شــرکت خواهد کرد، رياستجمهوري ارمنستان آقاي سِرژ سرکيسيان است. به دليل اهميت ســفر رئيسجمهوري ارمنســتان به ايــران، روزنامه «شرق» اقدام به اعزام يکي از پژوهشگران مطالعات منطقهاي و قومي کشور و از تحليلگران و نويسندگان روزنامه «شرق» يعني احسان هوشمند به ايروان کرد تا مصاحبهاي با آقاي سِــرژ سرکيسيان رئيسجمهور ارمنســتان ترتيب دهــد. مصاحبه حاضــر ماحصل گفتوگوي احســان هوشــمند با رياســتجمهوري کشور ارمنستان است. رئيسجمهور سرکيسيان در 30 ژوئن 1954 در شهر استِپاناکِرت متولد شد. تحصيلات متوســطه خود را آنجا پيگرفت و در ســال 1971 به دانشگاه دولتي ايروان راه يافت. او بين سالهاي 1972 تا 1974 خدمت ســربازي خــود را در اتحاد جماهير شــوروي ســابق گذراند و در ســال 1979 در رشــته زبانشناسي از دانشــگاه دولتي ايروان فارغالتحصيل شد. در ســال 1975 کارش را در يک کارخانه سازنده قطعات الکتريکي در ايروان آغاز کرد و تا ســال 1979 در آنجا مشغول به کار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.