روایتم از سریعبشيیشهن هردارسشتدینمجفي: كه نصف شدهایم

Shargh - - صفحه اول -

شــرق: روز گذشــته خبری منتشــر شــد با اين تيتر: «نجفی نامزدی شهرداری تهران را پذيرفت». اين خبر بلافاصله با سرعتی مثالزدنی به شبکههای اجتماعی و کانالهای تلگرامی رســيد. ماجرا از اين قرار بود که حســين مرعشــی که يکی از کانديداهای شهرداری تهران اســت، به ايســنا اعلام کرد محمدعلی نجفی نامزدی اين ســمت را پذيرفته و اکنون در حال تنظيم برنامه خود برای ارائه به شوراســت. اين خبر اگرچه مانند روز رأیگيری اعضای منتخب شورای پنجم برای انتخاب گزينههای نهايی شــهرداری تهران بسياری را به اشــتباه انداخت اما در حقيقت در دل خود حاوی نکته خاصی نبود. چراکه نجفــی با قرارگرفتنش در فهرست گزينههای نهايی، خودبهخود تمايلش برای انتخابشــدن در اين سمت را پذيرفته بود. بااينحال آنگونه که از شــواهد و گفتههــای برخی از اعضای شــورای شــهر برمیآيد تا اين لحظه محتملترين و اصلیترين گزينه برای بهدستگرفتن سکان مديريت شــهرداری تهران همين محمدعلی نجفی است. در همين رابطه يکی از اعضای شــورای شــهر تهران به «شرق» گفت: از آنجا که آقای نجفی بيشترين ميزان رأی را از ميان گزينههای شهرداری کسب کرده است و همچنين نگاه مثبت اکثريت مطلق اعضای شورای پنجم، به نظر میرســد اگر مشکل خاصی رخ ندهد، او بيشترين شــانس را برای شهردارشــدن در تهران دارد. در هميــن حال و پس از انتشــار مصاحبه اول مرعشــی با آن تيتر، او عصر روز گذشــته در حاشــيه مراسم درگذشت مادر علیاکبر محتشمیپور در جمع خبرنگاران نيز گفت: اگر آقای نجفی شهردار شود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.