رعواللهدیرباربهانشيكابینهسصیهتی با روحانی ممنوع

بد نوردر چی تو كرد:

Shargh - - صفحه اول -

عبدالله نوری در ديدار با اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علومپزشکی، در ســخنانی با تشريح برخی محدوديتهــای حســن روحانی در تشــکيل کابينه جديد، نســبت بــه برخی اخبــار و شــايعات درباره چينــش کابينهای مغايــر با مطالبات مــردم، اظهار نگرانــی کرد. عبدالله نوری در ابتدای اين نشســت و پــس از بيان مهمترين دغدغههای اعضای شــورای مرکزی و شــورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و دانشــگاه علوم پزشــکی تهران در سخنان خود در پاســخ به مطالباتی که دانشجويان از دولت روحانی طرح میکردند، گفت: «بهتر است مطالبات خود و مردم را متناســب با امکانــات موجود طرح کنيم تا موجب يأس و ســرخوردگی نشود». عبدالله نــوری با بيــان اينکــه «هنــوز دو مــاه از انتخابات نگذشته و به زمان تنفيذ و تحليف نرسيدهايم، شاهد فشــارهای همهجانبه درباره برجــام و قراردادهای خارجیهستيم...» ادامهدرصفحه2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.