امنیت، عزت، ق رمفامامعهظوم رهآبريسدار دیيدارمس شئولانو د اند حجساتجرکابراانیحج:د محفوظ بماند

Shargh - - سياست -

پايگاه اطلاعرساني مقام معظم رهبري: حضرت آیتالله خامنهاي مقام معظم رهبري صبح دیروز )یکشنبه( در دیدار مسئولان و دستاندرکاران حج امسال، حج را یک ظرفیت بينظیر معنوي و اجتماعي و بهترین موقعیت براي ابراز عقیده و بیان موضع امت اســلامي دانستند و با تأکیــد بر اینکه مــا حوادث فاجعهبــار حج 94 را هیــچگاه فراموش نخواهیم کرد، گفتند: «مطالبه جدي و همیشــگي جمهوري اسلامي، حفظ امنیت و عزت و رفاه و آسایش همه حجاج بهویژه حجاج ایراني است و امنیت حج نیز برعهده آن کشــوري است که حرمین شریفین در اختیار او قرار دارد».

حضرت آیتالله خامنهاي حج را فریضهاي بســیار مهم خواندند و با اشــاره بــه ظرفیتهاي معنوي آن، گفتند: «در همه اجزاي این فریضه، اعم از نماز، طواف، سعي، وقوف و احرام، ظرفیتهاي عجیبي براي ارتباط معنــوي با خداوند متعال وجــود دارد که باید قدر این فرصت دانسته شود».

مقــام معظم رهبــري یکــي دیگــر از ویژگيهاي ممتاز فریضه حج را «ظرفیــت بينظیر اجتماعي» آن برشمردند و تأکید کردند: «حج مظهر «عظمت، وحدت و یکپارچگي و قدرت امت اســلامي» است که با اعمال و شــرایط خاص، هر سال بيوقفه، در یک نقطه معین، انجام ميشود».

ایشــان، آشــنایي حجاج از ملیتهــاي مختلف با یکدیگر و نزدیکي دلها و درازشدن دست کمک و یاري را از جمله جنبههاي دروني و اجتماعي حج دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: «حج بــا تمام ایــن ویژگيهاي منحصربهفرد معنوي و اجتماعي، بهترین زمان و مکان براي اعلام مواضع امت اســلامي درخصوص مســائل مهم جهان اسلام است».

مقــام معظم رهبري موضوع «برائت از مشــرکان» را که همواره مورد تأکید امام بزرگوار)ره( بود، فرصتي بــراي اعلام مواضــع در موضوعات مــورد قبول امت اســلامي خواندند و افزودند: «یکــي از این موضوعات، قضیه مســجدالاقصي و قدس اســت که ایــن روزها بهعلت گســتاخي و وقاحت و خباثــت رژیم غاصب و جعلي صهیونیستي، بیشتر از قبل مطرح و مورد توجه است و دل امت اسلامي به یاد مسجدالاقصي ميتپد».

حضرت آیتالله خامنهاي با تأکید بر اینکه مســئله فلسطین نباید بههیچوجه مورد غفلت قرار گیرد، آن را محور عمده مسائل جهان اسلام دانستند و گفتند: «چه جایي بهتر از بیتالله الحرام و مکه و مدینه و عرفات و مشعر و منا براي اظهار عقیده و بیان مواضع ملتهاي مســلمان درخصوص فلسطین و مسجدالاقصي وجود دارد». ایشــان، دخالتها و حضور شــرارتآمیز آمریکا در کشــورهاي اســلامي و منطقــه و ایجــاد گروههاي تروریســتي تکفیري را یکي دیگــر از موضوعات مهمي دانستند که باید ملتهاي مسلمان در حج، درخصوص آن اعلام موضع کنند.

مقام معظــم رهبــري افزودند: «شــرارتآمیزتر و خبیثتــر از همه جریانهاي تروریســتي، خــودِ رژیم آمریکاست».

حضــرت آیتالله خامنــهاي در ادامه با اشــاره به تصمیم مسئولان براي اعزام حجاج خاطرنشان کردند: «نگرانيهایــي در ایــن خصــوص وجود داشــت، اما مســئولان از قواي محترم در شوراي عالي امنیت ملي همــه جوانب موضوع را ســنجیدند و بــه این تصمیم رسیدند که حج برگزار شود.»

ایشان افزودند: «داغي که در دل ایرانيها بهواسطه حوادث تلخ حج 94 پیش آمد، فراموشنشــدني است، بنابراین امنیت و ایمني حجاج بســیار مهم است و باید محفوظ بماند». مقام معظم رهبري با تأکید بر اهمیت آرامش و آســایش حجاج، خاطرنشــان کردند: «البته معناي امنیت و ایمني، ایجاد محیط امنیتي نیست.»

حضــرت آیــتالله خامنــهاي اهتمــام ملتهاي مسلمان به موضوع وحدت را نیز بسیار مهم و ضروري خواندند و خاطرنشــان کردنــد: «درحاليکه میلیاردها دلار خــرج ایجــاد تفرقــه و اختلاف و دشــمني میان مسلمان ميشود، مســلمانان باید مراقب باشند به این اختلافافکني کمک نکنند، زیرا هریک از امت اســلامي کــه به این توطئه کمک کند، در تبعــات این گناه بزرگ شریک خواهد بود .»

مقــام معظم رهبري همچنین حجــاج ایراني را به اهتمــام به «نمــاز اول وقت و نمازهــاي جماعت در مسجدالحرام و مسجدالنبي»، «تلاوت قرآن در حرمین شــریفین»، «توجه ویژه به اعمال روز عرفه»، و «پرهیز از بازارگردي» توصیه کردند و افزودند: «حجاج محترم بایــد بیش از هر موضوع دیگري بــه فکر پالایش روح و دل خــود و بهرهمندي از فضائل بــزرگ فریضه حج باشند، زیرا دســتیابي به بهرههاي معنوي حج، مقدمه رسیدن به نتایج اجتماعي آن است.»

حضرت آیــتالله خامنهاي در پایــان تأکید کردند: «همه باید مراقب باشــند و با دقت به مســئولیتهاي خود عمل کنند تا حجي باعظمت و باعزت برگزار شود .» پیش از ســخنان مقام معظم رهبري، حجتالاســلام قاضي عســکر نماینــده ولي فقیه و سرپرســت زائران ایرانــي با اشــاره به حادثــه تلخ شــهادت جمعي از حجاج ایراني در حج 94، گفت: «اگرچه تاکنون گزارش نهایي آن حوادث منتشــر نشــده و دیه و غرامت نیز به بازماندگان شهدا پرداخت نشده است ولي ما تا رسیدن به نتیجه نهایي، موضوع را دنبال خواهیم کرد.»

آقاي قاضي عســکر با بیان اینکه جمهوري اسلامي هرگز به دنبال تعطیلکردن حج نبوده است، افزود: «در ســال جاري پس از چند دور مذاکره و پذیرش شــروط جمهوري اســلامي، زمینه انجام حج عزتمندانه فراهم شد و اگر در سال گذشــته نیز شرایط ما را ميپذیرفتند، حج برگزار ميشد .»

همچنین آقــاي محمــدي رئیس ســازمان حج و زیارت بــا بیان گزارشــي از فعالیتهاي این ســازمان، گفــت : «متعاقــب دعوتنامه وزارت حج عربســتان و تصمیم شوراي عالي امنیت ملي و تأکید مراجع عظام، مذاکرات حج بــا تأکید بر مطالبــات بحق درخصوص امنیــت، عــزت و کرامت حجاج و حقوق شــهداي منا انجام شد و پس از حصول اطمینان از تأمین خواستهها و انتظــارات موردنظــر، شــوراي عالي امنیــت ملي با برگزاري حج موافقت کرد .»

آقاي محمــدي افزود: «با همه توان تلاش شــد با آسیبشناسي حج گذشته، تمهدیدات لازم براي تحقق حــج مطلوب فراهم شــود و در این خصوص، ســطح خدمات و امکانات نسبت به سالهاي قبل و در مقایسه با ســایر کشــورها از شــاخصهاي بالاتــري برخوردار است .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.