الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

مشــکل تهيه نان در فريدونکنار: مسافراني که به شهرســتان فریدونکنار ســفر ميکنند، براي تهیه نان بربري با مشــکل مواجه ميشوند. بیشتر ساعات روز نانوایيها تعطیلاند. سالهاي گذشته در تابستان برخي نانوایيهای این شــهر کشیک و فعال بودند. از مسئولان فرمانداري و شوراي آرد و نان این شهر تقاضا داریم براي رفاه حال مســافران برخــي نانوایيهاي بربريپزي را کشــیک بگذارند تا مشــکل مسافران و ساکنان رفع شود. مبین

آزادراه و دريافــت هزينههــا از جيب مردم!

مقابل پلیــس راه آزادراه تهــران ـ پردیس عوارضي گذاشــتهاند از ســواريها ســههزارو 500 تومان، ون چهارهــزارو 500 تومان و از اتوبوسها هشــت هزار تومان عوارض ميگیرند. آیا قرار است تمام هزینههاي ساختوســاز آزادراههــا از جیب و پولهــاي مردم دریافت و پرداخت شود؟

حسین کساییان مهاجرت و بنبست! کمبود پارکینگ در خانههاي مسکوني باعث شده بسیاري از مردم خودروي خود را در کوچههاي کمعرض پارک کنند که باعث مشکلات فراوانــي براي ســاکنان ميشــود. خانههاي کوچک و آلونکهــاي کممتــراژ، زندگي شــهري را غیرقابل تحمل و سخت ميکند. همچنین تهران رفتهرفته به کوچهای بنبست تبدیل شــده و مهاجرت بيرویه به تهران هم مزید بر علت است. علياکبر فرقاني

بازار گل شــهيد محلاتــي را دريابيــد! زمین ناهموار و رفتوآمــد موتورســیکلتها و خودروها به بازار گل شــهید محلاتي باعث مشــکلات فراواني براي مراجعهکنندگان و حتي غرفهداران شــده است. از شــهرداري منطقه 14 و مســئولان بازار گل شهید محلاتي تقاضا داریم با آســفالت بازار و جلوگیري از ورود خودروها و موتورسیکلتها به داخل بازار که در رفتوآمد مشتریان و مراجعان اختلال ایجاد ميکنند، موافقت و اقدام کنند.

محمد علوي کابينه جوان: از رئیسجمهوري خواهشــمندیم در کابینهاش از جوانان مستعد و فعال استفاده کند و بازنشستگان دعوت به کار ادارات دولتي و مؤسسهها را برکنار و جوانان تحصیلکرده و بيکار را اســتخدام کند. مهراد مرادي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.