احظار با اتهام«تباني»

Shargh - - اقتصاد -

پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی، از مطرحشدن اتهام تبانی از سوی سازمان بازرسی کل کشــور نســبت به یکی از چهــار عضو هیئت عامــل این ســازمان خبــر داد و گفت: فشــارهای وارده روی سازمان خصوصیســازی در سالهای اخیر بســیار شــدید بوده و یکــی از اعضای هیئت عامل این ســازمان از ســوی ســازمان بازرسی کل کشــور برای ســهمرتبه با اتهام تبانی مواجه شده است. محمدتبار، معاون واگذاري و سهام سازمان خصوصيســازي مسئول اســت درباره بازاریابي با شــرکتها مذاکره کند. برخي ایــن مفهوم را درك نکردند و از آن تصور تباني داشــتند. وی ادامه داد: قالیپور، یکی از اعضای ســازمان خصوصیســازی، هم با شکایت کیفری درخصوص یکی از پروندههای خصوصیســازی مواجه شــده بود که وی مجبور به ارائــه وثیقه در ایــن خصوص شد.پوریحســینی از فشارهای بیشمار در فرایند خصوصیسازی خبر داد و گفت: خصوصیسازی واقعی همواره با چالشهای بزرگ و کوچکی مواجه بوده اســت. رئیس ســازمان خصوصیســازی همچنین در قالب توصیهای مطرح کرد: افکار عمومی با مقاومت و تحریک برای جلوگیری از خصوصیسازی مواجه بوده و این در حالی است که سکانداران خصوصیســازی در دولت دوازدهم باید تنها به ســراغ شــرکتهای کنترلی بروند. وی توضیح داد: زمانــي ارزیابی ميکنیم که حداقل ســه ســال از واگذاری آنها گذشته باشد، در نتیجه درحالحاضر تنها شــرکتهایی را میتوانستیم بررســی کنیم که تا سال ۱۳۹۲ واگذار شــدهاند. رئیس سازمان خصوصیسازی افــزود: تاکنون ۸۳۷ بنــگاه مختلف واگذار شــده که از این تعداد ۶۴۰ شــرکت تا پیــش از دولت یازدهم و مابقی آن شــامل ۲۴ درصد از کل واگذاریها در طول چهار ســال دولت فعلی واگذار شده است. بنگاههای فروشرفته غیرکنترلی نسبت هشت به دو بوده است. در ۱۲ ســال اخیر ۹۲ شــرکت کنترلی منتشر شده، ولی در دولــت یازدهم این تعداد به ۱۶۵ شــرکت رســیده است. پوریحسینی گفت: متأسفانه بنگاههای کنترلی در فهرســت واگذاری ســال ۱۳۹۶ به ۲۶۹ شــرکت و غیرمدیریتی به ۱۲ شرکت رسیده است. وی افزود: در یک ســال هشــت هــزارو ۷۱۹ نامه اســتیضاح و سؤال از سوی دســتگاههای نظارتی که حق پرســش دارند به خصوصیسازی ارسال شده و مدیرعامل سازمان خصوصیسازی باید هرروز بهطور متوسط به پنج نامه پاسخ دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.